BÀIKIỂMTRASỐ6CHƯƠNG2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về BÀIKIỂMTRASỐ6CHƯƠNG2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên: …………………………………….
Lớp : 6
Bài kiểm tra chương 2
Môn: Số học

Điểm

Lời phê của cô giáo

Phần I : Trắc nghiệm
Bài 1: Cho a Z . Câu sau đúng hay sai ( điền dấu X vào ô trống thích hợp )
Câu
Đúng
Sai

1. a

2 . >0

3 . – a

4. +

Bài 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ ( . . . )
1. – (- 10) . . . 10
2. – (- 3) . . . – 5
3. – 3 . . . 0
4. . . .
5. (- 7 ) + (-11) . . . -6 +(-11)
6. -32+(-35) . . . (-23)+) (- 10)
7. 13. . . -35
8. (-63) .(-17)+(-96) .(-72) . . . 0

Bài 3 : Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Tổng của số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số và số nguyên dương lớn nhất có hai chữ số là:
A. – 198
B. 89
C. 198
D. 0

Câu2: Kết của a- (b + c + d ) là:
a – b + c – d
a – b – c + d
a + b – c – d
a – b – c – d
Câu3 : Nếu a . b = 0 thì có thể kết luận :
A. a = 0
B. a = 0 hoặc b = 0
C. a = 0 và b = 0
D. b = 0

Câu4 : Cho Biểu thức (-a) .b .( – c) . (- d) trong các biểu thức sau biểu thức nào không bằng biểu thức đã cho :
a.b.c.(- d)
a. (- b) . (-c) . (- d)
(- a) . (-b ).c . d
(- a) . b .(- c) . (- d)
– a . b . c . d
Bài 4: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để dược khẳng định đúng:
Số 357. (- 14) + 15. 357bằng: 1. 1000
Số 71.82 – 71.80 -71.2 bằng: 2. 100
Số 125.13 – 125 . 4 -125 bằng: 3. 357
Số 25 . (-17) + 25 .5 + 25.16 bằng: 4. 71
5. 0
Phần II Tự luận
Bài 5: Thực hiện phép tính :
a, – 1234- -123 4 – [ (-1234) – [( -1234) – ( -1234)]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b, 65 – 5 . (13 – 29 ) =
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c, (- 4)3 . ( -2 )3 . (- 3 ) =
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… d, 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6+ . . . + 19 – 20
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6: Tìm x biết:
a. 12 – 2x = 26
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. x . ( x +3 ) = 0
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. ( x-2 ). ( x + 5 ) = 0
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. 3 – (17 – x ) = – 19
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7: Liệt kê và tính tổng của tất cả các số nguyên x thoả mãn :
a. -5 < x < 8
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. -20 < x < 22
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.