Bai_tap_phan_tich_da_thuc_thanh_nhan_tu.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Bai_tap_phan_tich_da_thuc_thanh_nhan_tu.doc, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử
Bài tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử.
1.
16x3y + 0,25yz3
21.
(a + b + c)2 + (a + b – c)2 – 4c2
27 – 27x + 9×2 – x3

2.
x 4 – 4×3 + 4×2
22.
4a2b2 – (a2 + b2 – c2)2
xy – 5y + 2x – 10

3.
2ab2 – a2b – b3
23.
a 4 + b4 + c4 – 2a2b2 – 2b2c2 -2a2c2
2xy + z +2x +yz

4.
a 3 + a2b – ab2 – b3
24.
a(b3 -c3) + b(c3 -a3) + c(a3 – b3)
x2 + 2x + 1 – y2

5.
x 3 + x2 – 4x – 4
25.
a 6 – a4 + 2a3 + 2a2
14×2 y – 21xy2 + 28x2y2

6.
x 3 – x2 – x + 1
26.
(a + b)3 – (a – b)3
10x(x – y) – 8y(y – x)

7.
x 4 + x3 + x2 – 1
27.
X 3 – 3×2 + 3x – 1 – y3
9x(x – y) – 10(y – x)2

8.
x 2y2 + 1 – x2 – y2
28.
X m + 4 + xm + 3 – x – 1
(x + y)2 – (x – y)2

10.
x 4 – x2 + 2x – 1
29.
(x + y)3 – x3 – y3
x2 – xy + x – y

11.
3a – 3b + a2 – 2ab + b2
30.
(x + y + z)3 – x3 – y3 – z3
x2 – 2x + 1 – 4y2

12.
a 2 + 2ab + b2 – 2a – 2b + 1
31.
(b – c)3 + (c – a)3 + (a – b)3
x2 – 2x – 4y2 – 4y

13.
a 2 – b2 – 4a + 4b
32.
x3 + y3+ z3 – 3xyz
x3 + 3×2 + 2x + 6

14.
a 3 – b3 – 3a + 3b
33.
(x + y)5 – x5 – y5
6z3 + 3z2 + 2z +1

15.
x 3 + 3×2 – 3x – 1
34.
(x2 + y2)3 + (z2 – x2)3 -(y2 + z2)3
4×5 +6×3 +6×2 +9

16.
x 3 – 3×2 – 3x + 1
35.
12x2y – 18y3
x6 + x4 + x2 + 1

17.
x 3 – 4×2 + 4x – 1
36.
3×2(y – 2z) – 15x(y – 2z)2
x2 + 2x + 1 – y2

18.
4a2b2 – (a2 + b2 – 1)2
37.
4×2 – 12x + 9
x2 + 2xy + y2 – xz – yz

19.
(xy + 4)2 – (2x + 2y)2
38.
16×2 – 9(x + y)2
2xy + z + 2x + yz

20.
(a2+b2+ ab)2- a2b2 -b2c2 – c2a2
39.
1 – 27x3y6
16×2 + 40x + 25

Bài tập 2: Phân tích đa thức thành nhân tử.
1.
x2 – 6x + 8
23.
x3 – 5x2y – 14xy2

2.
x2 – 7xy + 10y2
24.
x4 – 7×2 + 1

3.
a2 – 5a – 14
25.
4×4 – 12×2 + 1

4.
2m2 + 10m + 8
26.
x2 + 8x + 7

5.
4p2 – 36p + 56
27.
x2 – 13x + 36

6.
x3 – 5×2 – 14x
28.
x2 + 3x – 18

7.
a4 + a2 + 1
29.
x2 – 5x – 24

8.
a4 + a2 – 2
30.
3×2 – 16x + 5

9.
x4 + 4×2 + 5
31.
8×2 + 30x + 7

10.
x3 – 10x – 12
32.
2×2 – 5x – 12

11.
x3 – 7x – 6
33.
6×2 – 7x – 20

12.
x2 – 7x + 12
34.
x2 – 7x + 10

Hỏi và đáp