BÀI TẬP VỀ TRUNG ĐIẺM CỦA 1 ĐOẠN THẲNG – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về BÀI TẬP VỀ TRUNG ĐIẺM CỦA 1 ĐOẠN THẲNG, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I. Cơ bản
Bài 1:Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB , biết AM = 5cm . Tính độ dài đoạn thẳng MB
Bài 2:Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng MN , biết ON = 7cm . Tính độ dài đoạn thẳng MO
Bài 3:Vẽ đoạn thẳng AB = 18cm , có O là trung điểm của đoạn thẳng AB .Tính OA và OB
Bài 4:Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN , biết NM = 20cm . Tính MI và NI
Bài 5:Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB , biết AO = 5cm . Tính độ dài đoạn thẳng AB
Bài 6: Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A và B . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB , biết AB = 12 cm . Tính MA, MB
Bài 7 : Lấy đoạn thẳng AB = 15cm . Trên đường thẳng xy lấy điểm O sao cho B là trung điểm của AO . Tính BO , AO
Bài 8 : Vẽ hai tia Ox, Oy đối nhau . Lấy A thuộc Ox , B thuộc Oy sao cho OA = OB . Điểm A là gì của đoạn thẳng AB .
Bài 9 : Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A , B C theo thứ tự ấy sao cho AB = BC .Điểm B là gì của đoạn thẳng AC ? cho AC = 24 cm tính BA , BC
Bài 10 : Vẽ hai tia Ox, Oy đối nhau . Lấy A thuộc Ox , B thuộc Oy sao cho OA = OB và AB = 50 cm
Bài 11 :Vẽ đoạn thẳng AB = 30 cm có điểm O là nằm giữa hai điểm A và B sao cho AB=2OA
CMR : AO = OB. 2) O là trung điểm của đoạn thẳng AB. 3) tính OA và OB
Bài 12 : Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B soa cho MA = ½ AB . Điểm M là gì của đoạn thẳng AB . Biết AB = 40 cm . Tính MA ,MB
Bài 13 : Vẽ đoạn thẳng AB và điểm I sao cho AI = ½ AB. Điểm I là gì của đoạn thẳng AB .Tính IA,IB Biết AB = 32 cm
Bài 14 : Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A , B C theo thứ tự ấy sao cho AB = 5cm, AC = 20 cm .Tính BC ? gọi O là trung điểm của đoạn BC. Tính OB , OC
Bài 15 : Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A , B C theo thứ tự ấy sao cho AB = 7cm, BC = 20 cm AC = 12cm .Trong ba điểm A,B,C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Gọi M là trung điểm của AB . Tính MA.
Bài 16 : cho ba điểm A,B,C thuộc đường thẳng xy với AC = 8 cm , CB = 6 cm , AB = 14 cm . gọi M là trung điểm của BC . Tính MC
Bài 17 : lấy hai điểm M ,N trên đường thẳng xy sao cho MN = 8cm và O là trung điểm của đoạn thẳng MN .Lấy A thuộc xy sao cho NA = 4 cm và MA = 12 cm . trong ba điểm A,M,N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Bài 18 : cho CD = 8 cm điểm O thuộc CD . gọi M là trung điểm của OC , N là trung điểm của DO . tính MN
Bài 19 : cho AB = 4 cm . gọi O là trung điểm của AB . trên tia OA lấy E , trên tia OB lấy F sao cho OE = OF = 3 cm . CTR O là trung điểm của EF và AE = BF
Bài 20 : cho điểm O thuộc đường thẳng xy . trên Ox lấy A sao cho OA = 10 cm . trên Oy lấy B sao cho OB = 12 cm . Gọi I là trung điểm của đoạn AB . Hỏi I nằm giữa A và O hay B và O

II. Dạng bài kiểm tra

Bài 1 : Cho C nằm giữa hai điểm điểm A và B điểm M nằm giữa hai điểm A và C điểm N nằm giữa hai điểm C và B
Tia CM trùng với tia nào ? tại sao ?
Tia CN trùng với tia nào ? tại sao ?
Giải thích tại sao C nằm giữa hai điểm M và N
Bài 2 : Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 8cm , OB = 12cm . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA, OB
điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? tại sao ? tính AB
điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không
điểm N có là trung điểm của đoạn thẳng AM không ? tại sao ?
bài 3 : Trên tia Ax lấy lần lượt ba điểm B,C,D sao cho CD = 2BC = 4AB .Gọi I là trung điểm của đoạn BD
I có nằm giữa B và C không
Tính AI biết AD = 14cm
Bài 4 : Trên tia Im lấy M .N sao cho IN = 3cm

Hỏi và đáp