Bài tập về hàm số bậc nhất y = ax + b – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Bài tập về hàm số bậc nhất y = ax + b, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax +b

Bài 1: Cho hàm số y = kx + 3 – 2x +k
Xác định k để hàm số là hàm đồng biến.
Xác định k để đồ thị là đường thẳng đi qua M (1;3)
Xác định k để đồ thị là đường thẳng cắt 2 trục tọa độ tọa thành tam giác có diện tích =1
Bài 2: Cho 2 điểm A(1;3) , B(-2;1)
Hãy lập pt đường thẳng d đi qua A&B.
Xác định khoảng cách từ O tới đường thẳng d.
Hãy lập pt đường thẳng đi qua C(2;-1) và :
+ song song với d
+ cùng với trục hoành và d tạo thành tam giác có diện tích =3
Bài 3: Cho 3 hàm số: y = x+2 có đồ thị d1
y= – 3x – 2 có đồ thị là d2
y = -2x + 2 có đồ thị là d3
a) Vẽ đồ thị của 3 hàm số đã cho trong cùng 1 hệ trục tọa độ.
b) Cho biết d1 ( d2 ( A, d1 ( d3 ( B, d3 ( d2 ( C . Tìm tọa độ của các điểm A, B, C.
c) Tính diện tích tam giác ABC.
Bài 4: Cho đường thẳng d có pt: y = kx+ 3
Chứng minh rằng đường thẳng d luôn đi qua một điểm cố định khi k thay đổi.
Tìm giá trị của k để khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng d bằng 2.
Tìm giá trị của k để khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng d lớn nhất.
Bài 5: Cho đường thẳng d có phương trình: ( m-3)x +5 = y với m ≠3
và đường thẳng d’ có phương trình: y = – m2x + 2 với m ≠ 0.
Tìm m để d// d’
Tìm m để d cắt ox tại A, cắt oy tại B sao cho góc BAO = 600
Tìm m để d vuông góc với d’.Khi đó tính diện tích ( AOB.
Bài 6: Cho đường thằng d có pt: y = (2m + 5)x – 3 với m ≠ –
D cắt ox tại A, cắt oy tại B . Tìm m để :
a) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng d bằng 3
b) Diện tích ( AOB= 2

Bài 7: Viết pt đường thằng d’ biết nó // với đường thẳng d có pt: y = và đi qua A(3;-1)
Bài 8: Cho 2 đường thẳng : d1: y= 3x +4 và d2: y= – . Cho biết d1 ( ox ( A,
d1 ( oy ( B, d2 ( ox ( C, d2( oy ( D. d1( d2 ( M.
Chứng minh ( AMC vuông tại M.
Tính diện tích ( AMC, ( AMO, ( ABO, ( BOD.
Bài 9: Cho hàm số : y= ( m2- 2m + 2)x + 4 có đồ thị là 1 đường thẳng d. Tìm m để sao cho d cắt ox tại A, cắt oy tại B mà : a/ Diện tích ( AOB = 3, b/ diện tích ( AOB lớn nhất
c/ Tìm khoảng cách từ O tới đường thẳng d là lớn nhất.

Bài 10: Cho các hàm số: y= 2x – 2 và y = (m+1)x – m2- m. Với m ≠ – 1
Vẽ đồ thị của các hàm số trên khi m = -2.
Tìm m để 2 hàm số trên là các đường thẳng //
Tìm m để 2 hàm số trên là các đường thẳng vuông góc.
Tìm m để 2 hàm số trên là các đường thẳng cât nhau tại trục tung.
Bài 11: Cho 2 đường thẳng d: y = x + 3 và d’: y = -2x + m2- 1. Tìm m để 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung. Khi đó d cắt ox tại M , d’ cắt ox tại N, tính diện tích ( MON.
Bài 12: Cho 3 đường thẳng: d1:y= mx – m +1; d2: y = 2x +3; d3:y= x + 1.
1/ CMR: khi m thay đổi, đường thẳng d1 luôn đi qua 1 điểm cố định.
2/ Tìm m để 3 đường thẳng trên đồng qui. Tính tọa độ điểm giao nhau đó.
Bài 13: Cho 3 điểm: A( 0; 2) ; B(-3;-1) ; C( 2; 4)
Viết pt đường thẳng AB.
CMR: 3

Hỏi và đáp