Bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

Sau đây kho đề thi Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thông tin gồm 45 trang tuyển tập bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số có đáp án.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R, có đồ thị (C) như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị (C) có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác cân
B. Giá trị lớn nhất của hàm số là 4
C. Tổng các giá trị cực trị của hàm số bằng 7
D. Đồ thị (C) không có điểm cực đại nhưng có hai điểm cực tiểu là (-1; 3) và (1; 3)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số y = loga x và y = logb y có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng x = 7 cắt trục hoành, đồ thị hàm số y = loga x và y = logb y lần lượt tại H, M và N. Biết rằng HM = MN. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. 7a = b   B. a = b^
C. a = b^7 D. a = 2b
+ Cho a, b là các số thực. Đồ thị các hàm số y = x^a, y = x^b trên khoảng (0; +∞) được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 0 < b < 1 < a
B. b < 0 < 1 < a
C. 0 < a < 1 < b
D. a < 0 < 1 < b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.