Bài tập trắc nghiệm _Chiên VQ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Bài tập trắc nghiệm _Chiên VQ, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập trắc nghiệm toán 6
Hãy khoanh tròn vào các đáp án mà em cho là đúng
Câu 1: Có người nói
A. Tổng của 2 số nguyên dương là 1 số nguyên dương
B. Tổng của 2 số nguyên dương là 1 số nguyên âm
C. Tổng của 1 số nguyên dương và 1 số nguyên âm là 1 số nguyên âm
D. Tổng của 1 số nguyên dương và 1 số nguyên âm là 1 số nguyên dương
Câu 2: Có người nói
A. Góc lớn hơn góc vuông là góc tù
B. Góc nhỏ hơn góc bẹt là góc tù
C. Góc lớn hơn góc nhọn là góc tù
D. Góc lớn hơn góc nhọn và nhỏ hơn góc bẹt là góc tù
Câu 3: Có người nói : Tia phân giác của 1 góc là
A. Tia nằm giữa 2 cạnh của góc ấy
B. Tạo với 2 cạnh ấy 2 góc bằng nhau
C. Tia nằm giữa 2 cạnh của góc và tạo với 2 cạnh ấy 2 góc bằng nhau
D. Cả 3 câu đều sai
Câu 4: Góc xOy có 2 tia phân gác khi :
A. Góc xOy là góc bẹt
B. Góc xOy là góc tù
C. Góc xOy là góc vuông
D. Góc xOy là góc nhọn
Câu 5: Cho 3 tia chung gốc OA, OB, OC . Tia OB nằm giữa 2 tia OA và OC khi:
A. Điểm B nằm giữa điểm A và điểm C
B. điểm A, B, C thẳng hàng
C. điểm A, B, C thẳng hàng và điểm B nằm giữa điểm A và điểm C
D. Điểm B nằm ở miền trong của góc AOC
Câu 6: Tìm các cặp phân số không bằng nhau

Câu 7: Cho biểu thức (-x2 + 1).y với x = -1, y = 3 có giá trị là:
A. 3 B. 6 C. 0 D. giá trị khác
Câu 8: Rút gọn ta được

D. Một đáp án khác
Câu 9: Cho hình vẽ. Các cặp góc kề nhau là:

A. và C . và
B. và D. đáp án khác
Câu 10: Cho hình vẽ như trên
A.Có 2 cặp góc kề nhau
B. Có 3 cặp góc kề nhau
C. Có 4 cặp góc kề nhau
D. Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 11: Cho hình vẽ như trên
Có 1 cặp góc kề bù
Có 2 cặp góc kề bù
Có 3 cặp góc kề bù
D. đáp án khác
Câu 12 : Cho ta tìm được giá trị của x là:

Câu 13 :
Giá trị của biểu thức ( – 2)4 .3 – (- 4) + ( – 5)3 là
A. 73 B. -73 C. -81 D. 177
Câu 14 : Cho có số đối là
A. B. C. – D. Cả 3 đều sai
Câu 15 : Tính ta được:
A. B. C. D. Một kết quả khác

Hỏi và đáp