Bài tâp tìm x – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Bài tâp tìm x, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP
Bài 1: Tìm x biết :
a) 5x = 125; b) 32x = 81 ; c) 52x-3 – 2.52 = 52.3
Bài 2 : Tìm , biết:
b, c,
Bài 3 : Tìm x biết
a, 22x – 1 +6.28 = 14.28 b, 2= 16

Bài 4 So sánh a) và b) và
c, 920 và 2713 d, 3200 và 2300
Bài 5:Tìm số tự nhiên x biết:
a) 2x = 32 b) (x – 6)2 = 9 c) 3( x + 3) = 81 d) (2x – 5)3 = 8

Bài 6: Tìm các số tự nhiên x biết
2x .16 = 1024 b) x17 =x c) ( 2x – 2)3 = 8
d) (x -6)2 =(x -6)3 e) 3 + 2x-1 = 24 – [42 –(22-1)]
Bài 7 Tìm biết
a) b) c)
d) g)
h) i)
k) l) m)
n) p)
Bài 8 So sánh các số sau
a) và b) và c) và
Bài 9 Tìm x biết:
a, 3x + 3x+1 + 3x+2= 117 b, 5 x + 5 x+ 2 = 650

c,

Hỏi và đáp