bài tập – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về bài tập, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA 2 TAM GIÁC
Bài 1: Vẽ tam giác ABC có góc A = 900 và AB = AC = 3cm. Hỏi góc B và góc C mỗi góc bằng bao nhiêu độ?
Bài 2: Trong các hình dưới đây, hình nào có hai tam giác bằng nhau? Vì sao?

BÀI TẬP TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA 2 TAM GIÁC
Bài 1: Vẽ tam giác ABC có góc A = 900 và AB = AC = 3cm. Hỏi góc B và góc C mỗi góc bằng bao nhiêu độ?
Bài 2: Trong các hình dưới đây, hình nào có hai tam giác bằng nhau? Vì sao?

BÀI TẬP TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA 2 TAM GIÁC
Bài 1: Vẽ tam giác ABC có góc A = 900 và AB = AC = 3cm. Hỏi góc B và góc C mỗi góc bằng bao nhiêu độ?
Bài 2: Trong các hình dưới đây, hình nào có hai tam giác bằng nhau? Vì sao?

BÀI TẬP TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA 2 TAM GIÁC
Bài 1: Vẽ tam giác ABC có góc A = 900 và AB = AC = 3cm. Hỏi góc B và góc C mỗi góc bằng bao nhiêu độ?
Bài 2: Trong các hình dưới đây, hình nào có hai tam giác bằng nhau? Vì sao?

Bài 3: Trong các tam giác dưới đây, tam giác nào bằng nhau? Vì sao?
/

Bài 3: Trong các tam giác dưới đây, tam giác nào bằng nhau? Vì sao?
/

Bài 3: Trong các tam giác dưới đây, tam giác nào bằng nhau? Vì sao?
/

Bài 3: Trong các tam giác dưới đây, tam giác nào bằng nhau? Vì sao?
/

Hỏi và đáp