Bài tập số học – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Bài tập số học, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập số học (mỗi câu 1 điểm)

Câu 1: Tìm số nguyên x thỏa mãn điều kiện:
3 < |x| < 8
x >-4 và |x| < 9
x ϵ Ư(24) và |x| + 4 >7

Câu 2: Tìm số nguyên x thỏa mãn các đẳng thức sau:
345 – 3(-4 – x ) = 1 – x
12 : (2 + x) – 5 = -1
(|x| + 46) : 3 – 19 = -3

Câu 3: Tìm số nguyên x thỏa mãn:
x – 19 chia hết cho x + 2
2x + 22 chia hết cho x -1 và 2x + 1
3x chia hết cho 3x – 1

Câu 4: An nói rằng số gà trong chuồng là ước của 36, không phải là ước của 16. Nam thì nói rằng số gà này là bội của 3 và không phải là bội của 8. Số gà trống gấp đôi số gà mái. Hỏi trong chuồng có bao nhiêu gà trống và bao nhiêu gà mái?

Câu 5: Tính các đẳng thức sau:
1500 –[2-345 – (-15 + 190) + 700:(300 – 650)]
99:(11-44) – 4144:(1-13) – 15 + (-255)

Câu 6: Chứng minh rằng 127 và 233 là hai số nguyên tố cùng nhau (gợi ý: chứng minh hai số đó là hai số nguyên tố)

Câu 7: Lan có một chiếc bánh gato có chu vi là 36cm muốn chia đều cho các em. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Câu 8: Có một số nguyên x. An nói rằng x có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10. Bình thì nói x là ước chung của 144 và 256. Mai nói rằng x không chia hết cho 8. Tìm các giá trị của x?

Câu 9: Tìm các giá trị của số nguyên x thỏa mãn các điều kiện sau:
a) |x| + 1 < 5
b) 3 – |x| >1 + |x|

Câu 10: Chứng minh rằng:
A = x – (-6 – 3x) + (-3)(2 – 3x) + 26 chia hết cho 13

Hết

Hỏi và đáp