BAI TAP LAN 1 – TOAN 8 – HKI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về BAI TAP LAN 1 – TOAN 8 – HKI, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHẦN A – ĐẠI SỐ
Thứ ngày tháng năm 2013
LUYỆN TẬP 1
Bài 1:Tính ( Rút gọn)
a/

b/

c/

d/

e/ 2x(x+ 3×2( 1- 2x )- 5x( 2 – 5x)

f/

g/

h/ -3x(x – 5 ) +5 (x – 1 ) + 3x – 12

i/

j/ 4x(x – 5 ) – 7x( x – 4 ) – 7x + 3

k/

Bài 2: Tìm x.
1/

2/

3/

4/ 12

5/

6/ 4x(x – 5 ) – 7x(x – 4 ) + 3x = 4 – x

7/ 3(5x – 1) – x (x – 2 ) + – 13x = 7

8/ 4x(x – 5) – ( x – 1)(4x – 3 ) =3

9/ (3x – 4)(x – 2) = 3x(x – 9) – 3

Bài 3. Khai triển các hằng đẳng thức sau:
1/
2/ (
3/ (1+ 5x)
4/ ( 2 –
5/
6/
7/ ( 1 + x – y)

8/ (x + 1)(x – 1 )

Bài 6.Tính
a) biết a + b = 7 ; a.b = 12 b) biết a – b = 20; a.b = 3
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
b) biết a.b = 6 và a + b = -5 c) biết a.b = 3 và a – b = 1
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7. Chứng minh các biểu thức sau có giá trị dương với mọi giá trị của biến?
a) A = b)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
c) C = d) D =
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Bài 8. Cho và . Tính
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Thứ ngày tháng năm 2013
LUYỆN TẬP 2 PHÂN TÍCH THÀNH NHÂN TỬ VÀ VẬN DỤNG VÀO TÌM x…..
Bài 1.Phân tích thành nhân tử:
1/ xy – x =
2/ 3a – 6x + 9y =
3/ 5x + 10y – 15z =
4/ -2ax – 4xy =
Bài 2. Tìm x
1/ x

2/

3/ x(x + 4 ) – 5( x – 4) = 0

4/

5/ x( x + 3) – 2x – 6 = 0

6/ x(x – 10) – 20 + 2x = 0

7/ x2 + 8x – 3x – 24 = 0

8/ x2 – 5x – 24 = 0

9/ x

10/

Bài 3. Phân tích thành nhân tử:
1/ a/
………………………………………………………………………………………………………………
2/ b/
………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Phân tích thành nhân tử:
1/
Hướng dẫn:

2/ b/
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3/ c/
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5. Tính:
a) b) c)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
d) e) = f) 452 – 25 =
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6.Chứng minh rằng:
a) chia hết cho 54 ( với mọi n là số tự nhiên)
b) chia hết cho 2 với mọi số n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.