Bai tap dau hieu chia het 2,5,3,9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Bai tap dau hieu chia het 2,5,3,9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1. Thực hiện phép tính:
17. 85 + 25. 17 – 1200
745 – 5(120 – 75) – 70
27. 332 + 93. 43 + 57. 61 + 69. 57
34. 75 + 75. 66 – 65. 100
62 : 4. 3 + 2. 52
5. 42 – 18 : 32
20 – [30 – (5 – 1)2]
3 52 – 16 : 23 + 34 : 33
215 – (52. 23 + 700) : 32
16. 25 + 24. 75
15. 23 + 4. 32 – 5. 7
220 – [32. 33 – (12 – 70)2]
[504 – (52. 8 + 70) : 33 + 6] : 125
27. 23 + 4. 32 – 5. 120
316 – (52. 22 + 24) : 22 – 3. 23
2. Tìm x:
27 – 3(x + 2) = 6
70 – 5(x – 3) = 45
10 + 2x = 45 : 43
440 + 2(125 – x) = 546
(x – 15) : 5 + 20 = 22
231 – (x – 6) = 1339 : 13
x – 38 : 16 = 12
(x – 38) : 16 = 12
2x – 138 = 23. 32
2. 3x – 5 = 72
3x+1 + 1 = 27
7x – 33 = 27 : 24
427 – (x + 100) = 227
5x-2 = 1
9x-1 = 9
(6x – 18) : 3 + 25 . 2 = 78
3. Toán đố:
Dùng bao nhiêu chữ số để viết các số tự nhiên từ 1 đến 112.
Khi chia số tự nhiên a cho 24 ta được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 không? Có chia hết cho 4 không?
Dùng ba chữ số 8; 5; 0 ghép thành các số tự nhiện có ba chữ số và chia hết cho 2? Chia hết cho 5? Chia hết cho cả 2 và 5.
Dùng ba trong bốn chữ số 7; 2; 6; 0 ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho 9? Chia hết cho 3 và không chia hết cho 9
Tìm số tự nhiên có 2 chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, và chia cho 5 dư 4.
4. Tính tổng:
1 + 2 + 3 + . . . . . + 99 + 100
101 + 102 + 103 + . . . . . + 200 + 201
2 + 5 + 8 + 11 + . . . . . .+ 294 + 206
11 + 22 + 33 + 44 + . . . . . + 99 + 110
367 + 361 + 155 + . . . . . . + 7 + 1
5. Điền vào dấu *:
chia hết cho 3
chia hết cho 3 và 5
chia hết cho 5 và 9
chia hết cho cả 2; 3; 5; 9
5. Không thực hiện phép tính, xét A có chia hết cho 2; cho 5; cho 3; cho 9 không?
A = 270 + 3105 + 150
A = 330 + 450 + 630 + 720
A = 2. 3. 5. 6 + 54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.