Bai tap dao ham co huong dan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Bai tap dao ham co huong dan, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP ĐẠO HÀM
Bài 1: Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số: y = tại x0 = 5
Giải: Tập xác định D =
Với x là số gia của x0 = 5 sao cho 5+ x thì
y =-
Ta có:= Khi đó: y’(5)= =
===
Bài 2 : Chứng minh hàm số liên tục tại x0 = 0, nhưng không có đạo hàm tại điểm đó.
HD: Chú ý định nghĩa: =
Cho x0 = 0 một số gia x
y = f(x0+x) –f(x0) = f(x) –f(0) =
=
Khi x 0+ ( thì x >0) Ta có: = ==1
Bài 3: Cho hàm số y = f(x) =
a) Cm rằng hàm số liên tục tại x = 0 b) Hàm số này có đạo hàm tại điểm x = 0 hay không ? Tại sao?
Bài 4: Chứng minh rằng hàm số y = f(x) = không có đạo hàm tại x = 0. Tại x = 2 hàm số đó có đạo hàm hay không ?
Bài 5: Chứng minh rằng hàm số y = f(x) =không có đạo hàm tại x0 = 0, nhưng liên tục tại đó.
HD:a) f(0) = (0-1)2 = 1; = -2; = 2 hàm số không có đạo hàm tại x0 = 0
b) Vì =1; =1; f(0) = 1 == f(0) = 1
hàm số liên tục tại x0 = 0
Bài 6: Cho hàm số y = f(x) =
a) Chứng minh rằng hàm số không có đạo hàm tại x = 0.
b) Tính đạo hàm của f(x) tại x =
HD:a) Vì ==1 và == 0; f(0) = cos0 = 1
hàm số không liên tục tại x0 = 0 (hàm số gián đoạn tại x0 = 0)
Bài 7: Tính đạo hàm các hàm số sau:
y = (-3x+3)(+2x-1); Đs: y’ = 4×3-3×2 – 8x+ 9
y = (-3x+2)( + -1); Đs: y’ =7*x^6-12*x^2+3-10*x^4+8*x^3+4*x
3. Tìm đạo hàm của hàm số: y =
Giải: y’ =+==
=+
y =
y =
y = (-1)(-4)(-9); Đs: 6*x^5-56*x^3+98*x
y = (1+)(1+)(1+)
y =
y =
y =; Đs:-
y =; Đs:-
y = cos2; Đs:
y = (1+sin2x)4; Đs:
y =sin2(cos3x); Đs: -3sin(2cos3x)sin3x
y =; Đs:
y =
518) y = f(x) = ; y’ =
519) y = f(x) = ; y’ =
522) y = f(x) = ; y’ =
523) y = f(x) =; y’ =
526) y = f(x) = ; y’ = tan3x.
527) y = f(x) = cosx; y’ = -sin3x
528) y = f(x) = 3sin2x –sin3x; y’ =
529) y = f(x) = tan3x –tanx + x; y’ = tan4x
535) y = f(x) = tan; y’ =
539) y = f(x) = cos34x; y’ = -12cos24x.sin4x
544) y = f(x) = ; y’ =
672) y = f(x) = 3cos2x –cos3x; y’ = sin2x(cosx-2)
682) y = f(x) = ; y’ =
684) y = f(x) = ; y’ =
685) y = f(x) = ; y’ = ….
689) y = f(x) = ; y’ =
694) y = f(x) = ; y’ = sin53xcos33x
705) y = f(x) = cosx.; y’ =
706) y = f(x) = 0.4; y’ = -0.8
713) y = f(x) = ; y’ =
721) y = f(x) = sin2x.sinx2; y’ =2sinx(xsinx.cosx2+cosx.sinx2)
722) y = f(x) = ; y’ =
BÀI TẬP ĐẠO HÀM BỔ

Hỏi và đáp