bài soạn kiểm tra tiết 22 đại số 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về bài soạn kiểm tra tiết 22 đại số 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 05/11/2011
Ngày kiểm tra: 14/11/2011
Tiết 22: KIỂM TRA 1 TIẾT
Thời gian: 45 phút
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
Chủ đề I: Số hữu tỉ – Lũy thừa.
-I.1.Nhận biết được số hữu tỉ.
-I.2.Hiểu công thức về lũy thừa
Chủ đề II: Tỉ lệ thức – Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
-II.1.Biết các tính chất tỉ lệ thức.
-II.2.Hiểu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
Chủ đề III: Số thập phân – Làm tròn số.
-III.1.Nhận biết được số thập phân vô hạn tuần hoàn, số thập phân hữu hạn.
Chủ đề IV: Tập hợp số R
-IV.2.Biết sử dụng kí hiệu và –
2.Kỹ năng:
2.1.Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.
2.2.Vận dụng các phép tính tìm được x.
2.3.Tính được giá trị của biểu thức.
2.4.Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán.
2.5.Vận dụng thành thạo quy tắc lũy thừa.
2.6. Biết cách viết một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Hình thức kiểm tra: TL + TNKQ
III. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
Nhận biết
(cấp độ 1)
Thông hiểu
(cấp độ 2)
Vận dụng

Cấp độ thấp
(cấp độ 3)
Cấp độ cao
(cấp độ 4)

Chủ đề I.
Số tiết (Lý thuyết /TS tiết): 6 / 8
I.1
I.2
2.1; 2.3
2.5

Số câu: 4
Số điểm: 6
Tỉ lệ: 60 %
Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Số câu: 1
Số điểm: 4
Số câu: 1
Số điểm: 1

Chủ đề II
Số tiết (Lý thuyết /TS tiết): 2 / 4
II.1

II.2; 2.2; 2.4

Số câu : 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ 30%
Số câu: 1
Số điểm: 0.5

Số câu: 2
Số điểm: 2.5

Chủ đề III
Số tiết (Lý thuyết /TS tiết): 2 / 4
III.1; 2.6

Số câu : 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ 5%
Số câu: 1
Số điểm: 0.5

Chủ đề IV
Số tiết (Lý thuyết /TS tiết): 2 / 3

IV.1

Số câu : 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ 5%

Số câu: 1
Số điểm: 0.5

Tổng số câu: 9
T số điểm: 10
Tỷ lệ: 100%
Số câu: 3
Số điểm: 1.5
Tỷ lệ: 15 %
Số câu: 2
Số điểm: 1
Tỷ lệ: 10 %
Số câu: 3
Số điểm: 6.5
Tỷ lệ: 65 %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỷ lệ: 10%

IV.ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
1.Đề kiểm tra.
Đề 1:
Trắc nghiệm: (3đ)
Câu 1: Trong các cách viết sau cách viết nào không phải là số hữu tỉ:
A. B. 0,25378912…….. C. 1 D.
Câu 2: Tính = ?
A. 9 B. 1 C. D. 3
Câu 3: Tìm x trong tỉ lệ thức sau: 1,2 : x = 2 : 5
A. 3 B. 3,2 C. 0,48 D. 2,08
Câu 4: Cho a = để a là số thập phân vô hạn tuần hoàn thì:
A. x = 3 B. x = 7 C. x = 5 D. x = 10
Câu 5: Từ đẳng thức a . d = b . c , ta lập được tỉ lệ thức đúng nào dưới đây:
A. B. C. D.
Câu 6: Kết quả đúng của phép tính – 0,5 là:
A. – 0,2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.