bai saoan cuc hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về bai saoan cuc hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I Giải phương trình và bất phương trình
Bài 1: Giải các phương trình:
a) x.(2x-9) = 3x.(x-5); b) (2x-1)2-(2x+1)2 = 4.(x-3).
c) ; d)
e)
Bài 2: Giải các phương trình sau:
(x2 – 6x + 9)2 – 15(x2 – 6x + 10) = 1 b)(x2 + 1)2 +3x(x2 + 1) +2×2 = 0
c) (x2 – 9)2 = 12x + 1 d) x3 + 3×2 + 4x + 2 = 0
e) x4 + x2 + 6x – 8 = 0 g) (x2 – 4x )2 + (x – 2)2 = 10
h) (12x + 7)2 (3x + 2)(2x +1) = 3 i) (x2 + 5x +4) (9×2 +30x + 16) = 4×2
k) (x2 + x + 1)2 = 3(x4 + x2 + 1) l) 6×4 + 25×3 + 12×2 – 25x + 6 = 0
Bài 3: Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu:
a); b)
c); d)
Bài 4: Giải các phương trình sau:
1) 2) 3)
4) 5) 6)
7) 8) 9)
Bài 5: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 2x – 7 0 b) (x-1)2 < x (x+3)
c) d)
e) 3×2 – 10x – 8 > 0 g)
h) x2 + (x + 2) ( 11 – 7x) > 4 i) x3 – 2×2 – 5x +6 > 0
II Rút gọn biểu thức
1) A= a)Rút gọn biểu thức A = b) Tính A biết
c)Tìm xZ để AZ d) Tìm GTNN của A với x e)Tìm x để A=-2
2) B= : a)Rút gọn B = b)Tìm x để 4B=1/3 c)Tính B biết 2x – 5 = 11
3) C= a)Rút gọn C =
b)Tìm GTNN của C với x c)Tính C với d)Tìm x để C >0
e)Tìm xđể C g)Tìm x để C=
4) E= a)Rút gọn E= b)Tìm x để E>1
c)Tìm GTNN của E với x >1 d)Tìm x để E e)Tính E tại
5) G= a)Rút gọn G =
b)Tìm GTNN của G với x c)Tính G tại d)Tìm x với G =1
6) K= a)Rút gọn K= b)Tìm x để K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.