Bài KT1T H9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Bài KT1T H9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………….. ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC 9
Lớp : ………………………. Tiết 19 – Chương I ĐỀ A
Bài 1: (3 điểm)
Điền vào “….” các biểu thức thích hợp :
Ở hình 1, AB.AC = …………………………….
Ở hình 1, SinB =…………………………………
hoặc SinB = ……………………….

Trong tam giác vuông bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Không dùng máy tính, so sánh Sin 400 và Cos400 ( có giải thích )
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tính HP ở hình 2
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Sắp xếp các số sau từ nhỏ đến lớn : Cos400 ; ; Cos550 ; -1 ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 2: ( 3 điểm)
Câu a/ Tính góc ở hình 3 (Làm tròn đến độ) …………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Câu b/Tính Cos, biết Sin = ( Không dùng bảng số và máy tính )………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: (4 điểm )
Cho tam giác ABC , đường cao AH . Kẻ HDAB; HE AC (DAB; E AC),
biết AD = 16cm; DB = 9cm
a/ Tính BH
b/ Giải tam giác vuông ABH ( số đo góc làm tròn đến độ )
c/ Chứng minh góc EDA bằng góc ACB
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:………………………….. ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC 9
Lớp : …………………………………. Tiết 19 – Chương I ĐỀ B
Bài 1: (3 điểm)
Điền vào “….” các biểu thức thích hợp :
Ở hình 1 AH.BC = ………………………..
Ở hình 1, CosB =…………………………….
hoặc CosB = …………………..

Trong tam giác vuông bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Không dùng máy tính, so sánh Sin 300 và Cos500 ( có giải thích )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tính NH ở hình 2
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Sắp xếp các số sau từ nhỏ đến lớn: Cos500 ; ; Cos600 ; -5 …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 2: ( 3 điểm)
Câu a/ Tính góc ở hình 3 (Làm tròn đến độ) …………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Câu b/ Tính Sin, biết Cos = ( Không dùng bảng số và máy tính )……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: (4 điểm )
Cho tam giác ABC , đường cao AH . Kẻ HDAB; HE AC (DAB; E AC),
biết AH = 20cm; AB = 25cm
a/ Tính AD
b/ Giải tam giác vuông ADH ( số đo góc làm tròn đến độ )
c/ Chứng minh góc AED bằng góc ABC
…………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.