Bài KT 15p số 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Bài KT 15p số 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………………………………………….
Lớp 6A
Kiểm tra 15 phút
Môn: Số học lớp 6

Đề bài :
Đề bài :(6A)
Câu 1(2đ) : Điền dấu “x” vào ô thích hợp.
Câu
Đ
S

1) Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2

2) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4

3) Số chia hết cho 2, cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0.

4) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5

5) Nếu a là ước của b thì b là bội của a.

6) Số có chữ số tận cùng bằng 3 thì chia hết cho 3.

7) Nếu tổng chia hết cho 4 và một trong hai số hạng của tổng cũng chia hết cho 4 thì số còn lại cũng chia hết cho 4.

8) Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3

Câu 2 (2đ) : Điền vào ô trống dấu “x” thích hợp :
Số
Số nguyên tố
Hợp số

0

2

97

110

125 +3255

1010 + 24

5.7 – 2.3

1

Câu 3: (3đ) Không tính kết quả, hãy xét xem tổng (hiệu) sau có chia hết cho chia hết cho 2, cho5 hay không?(giải thích) : a) 726 + 1030 b) 4.5.6.7.8.9 – 40
Câu 4:(3đ) Không thực hiện phép chia hãy tìm số dư trong phép chia sau (giải thích):
134267 : 5 ; 988763 : 9 ; 100021 : 3

Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Họ và tên:…………………………………………………….
Lớp 6B
Kiểm tra 15 phút
Môn: Số học lớp 6

Đề bài :
Câu 1(2đ) : Điền dấu “x” vào ô thích hợp.
Câu
Đ
S

1) Số có chữ số tận cùng bằng 6 thì chia hết cho 2

2) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 6

3) Số chia hết cho 2, cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0 và 5

4) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0 và 5

5) Nếu b là ước của a thì a là bội của b

6) Số có chữ số tận cùng bằng 9 thì chia hết cho 9.

7) Nếu tổng chia hết cho 4 và một trong hai số hạng của tổng cũng chia hết cho 4 thì số còn lại cũng chia hết cho 4.

8) Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3

Câu 2 (2đ) : Điền vào ô trống dấu “x” thích hợp :
Số
Số nguyên tố
Hợp số

0

1

2

97

110

120 +325

1010 + 24

5.7 – 2.3

Câu 3 : (3đ) Không tính kết quả, hãy xét xem tổng (hiệu) sau có chia hết cho chia hết cho 2, cho 5 hay không?(giải thích)
a) 726 + 1030 b) 4.5.6.7.8.9 – 40
Câu 4:(3đ) Không thực hiện phép chia hãy tìm số dư trong phép chia sau (giải thích): 4267 : 5 ; 3677 : 2 ; 8763 : 9

Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.