BÀI KIỂM TRA TOÁN 8- on tap he – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về BÀI KIỂM TRA TOÁN 8- on tap he, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

GIÁO XỨ TUTRA KIỂM TRA 90 PHÚT
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . ………………Môn: ĐẠI SỐ Lớp: 8

Thời gian làm bài: 90’ phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm:

Lời phê của giáo viên:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ A hoặc B, C, D đứng trước phương án chọn đúng.

Câu 1: Giá trị của biểu thức x3 + 3×2 + 3x + 1 với x = 99 là:

A. 1000000 ; B. 10.000
C . 1.000 ; D. 100

Câu 2: Thực hiện phép chia (x3 + 8y3) : (x + 2y) có thương là:
A. x2 ( 2xy + 2y2 ; B. x2 ( xy + 4y2
C. x2 ( 2xy + 4y2 ; D. x2 ( xy + 2y2

Câu 3: Trong các phép chia sau phép chia nào không chia hết?
A. (15×4 ( 8×3 + x2 ) : x2 ; B. (x2 ( 2x + 1) : (1 ( x)
C. (x2y2 ( 3xy + y) : xy ; D. (125×3 + 1) : (5x + 1)

Câu 4: Tính (x + 2y)2
A. x2 + 4xy + 4y2 ; B. -x2 + 4xy + 4y2
C. x2 + 2xy + 4y2 ; D. x2 + 4xy – 4y2

Câu 5: Tìm x, biết x2 – 4 = 0
A. 2 ; B. – 2
C . 2 ; – 2 ; D. 4

Câu 6: Viết đa thức xz + yz – 5(x + y) dưới dạng nhân tử là:
A. (x – y)(z – 5) ; B. (x + y)(z – 5)
C . (5 – z)(x + y) ; D. (x – y)(z + 5)

Bài 2 : (1 điểm) Dùng các dữ liệu ở cột B ghép với cột A để có hằng đẳng thức đúng

Cột A
Cột B
Ghép đôi

(x + y)2
x2 – y2
(x – y)3
x3 + y3
a) x2 – 2xy + y2
b) x3 + 3x2y + 3xy2 + y 3
c) x2 + 2xy + y2
d) (x + y) (x2 – xy + y2)
e) (x – y) (x +y)
f) x3 – 3x2y + 3xy2 – y3

1:….
2:….
3:….
4:….

GIÁO XỨ TUTRA KIỂM TRA 90 PHÚT
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . ………………Môn: ĐẠI SỐ Lớp: 8
Thời gian làm bài: 90’ phút (không kể thời gian phát đề)

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
27 + (x – 3) (x2 + 3x + 9)
(x – 1)3 – (x + 2) (x2 – 2x + 4) + 3(x + 4) (x – 4)
Bài 2: (1 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
x2 – y2 – 5x + 5y
x2 + x – 6
Bài 3: (1.5 điểm): Cho.
a) Rút gọn biểu thức
b) Tính A khi
Bài 4: (1 điểm) Tìm số a để đa thức x3 – 3×2 + 5x + a chia hết cho đa thức x + 2.
Bài 5: (1 điểm) Chứng minh rằng: x2 – 2x + 2 >0 với mọi x

GIÁO XỨ TUTRA KIỂM TRA 90 PHÚT
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . ………………Môn: ĐẠI SỐ Lớp: 8
Thời gian làm bài: 90’ phút (không kể thời gian phát đề)
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
27 + (x – 3) (x2 + 3x + 9)
(x – 1)3 – (x + 2) (x2 – 2x + 4) + 3(x + 4) (x

Hỏi và đáp