bai kiem tra so tiet 18 co ma tran moi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về bai kiem tra so tiet 18 co ma tran moi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN SỐ HỌC 6- TIẾT 18
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

-Tập hợp, phần tử tập hợp
-Số phần tử tập hợp,tập hợp con

-Hiểu khái niệm tập hợp.
– Biểu diễn tập hợp phần tử của tập hợp.
– Viết các phần tử của tập hợp. –Nắm được kí hiệu

Số câu
Số điểm-Tỉ lệ %Số câu
1
1,0-10%
2
2,0-20%

3
3,0-30%

-Tính chất các phép tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia

-Nắm được các tính chất của phép cộng và nhân
-Vẫn dụng tính chất để thực hiện phép tính.
-Biết sử dụng máy tính.

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %Số câu

3
3,0-30%
1
1,0-10%
4
4,0-40%

-Luỹ thừa với số mũ tự nhiên,nhân
Chia hai lỹ thừa cùng cơ số

– Biết viết gọn một tích các luỹ thừa dưới dạng một luỹ thừa.
– Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính luỹ thừa

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %Số câu

1
1,0-10%
1
1,0-10%

-Thứ tự thực hiên các phép tính

– Biết vận các quy ước để thực hiện các phép tính theo đúng thứ tự thực hiện các phép tính.
– Vận dụng để tính nhanh giá trị của biểu thức

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %Số câu

2
2,0-20%

2
2,0 – 20%

Tổng số câu:
Tổng số điểm
Tỉ lệ:
1
1,0
10%
2
2,0
20%
5
5,0
50%
2
2,0
20%
10
10,0
100%

II. ĐỀ KIỂM TRA

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ

ĐỀ KIỂM TRA SỐ HỌC (TIẾT 18)
Năm học 2011-2012
Môn : Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (3,0 đ): Cho hai tập hợp A và B như sau:
A = 0; 2; 4; 6; 8; 10
B= 1 ; 2 ; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Cho biết số phần tử của tập hợp A và tập hợp B.
b) Dùng kí hiệu “” điền vào ô vuông:
6 A; 6 B; 16 B ; A B
c) Viết tập hợp B bằng cách chỉ ra tính chât đặc trưng.
Câu 2(4,0 đ): Thực hiện các phép tính.
a) 81+ 243 + 19 b) 12 . 65 + 35 . 12 – 254
c) 4 . 52 – 3 . 22 d) 200:
Câu 3(2,0 đ): Tìm số tự nhiên x biết:
a) (x -14) – 27 = 0
b) (x + 15) : 3 = 36: 33 Câu 4 (1,0 đ): Tính nhanh
A=1999 1999 . 1998 – 1998 1998 . 1999
III. HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐÁP ÁN
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
(3 điểm)
a. (1,0 điểm)
• Tập hợp A có 6 (phần tử)
• Tập hợp B có 10 (phần tử)
b. (1,0 điểm)
•Mỗi câu đúng (0,25 điểm)
=
c. Tập hợp B =

0,5
0,5

1,0

1,0

Câu 2
(4 điểm)
•Hướng giải đúng (0,25 điểm)
•Kết quả đúng(0,75 điểm)
a. 81+243+19 = (81+19)+243= 100+243= 343
b. 12.65+35.12-254 = 12.100-254 = 1200-254=946
c.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.