Bai kiem tra so 6 chuong II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Bai kiem tra so 6 chuong II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lại Xuân
Thứ ngày tháng 01 năm 2011

Lớp : 6A
đề kiểm tra chương ii
Đề:
Lẻ

Họ và tên: ………………………………….
Môn: Số học
Thời gian: 45’

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

I. Trắc nghiệm2 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
1. Trong các cách viết sau đây, cách viết nào sai?
a. -8 N b. N Z c. 5 Z d. -2 Z
2. Tập hợp số nguyên nào sau đây được xếp theo thứ tự tăng dần?
a. 2; -17; 5; 1; -2; 0 b. -2; -17; 0; 1; 2; 5
c. 0; 1; -2; 2; 5; -17 d. -17; -2; 0; 1; 2; 5
3. Cho các số nguyên x thoả mãn -2 < x < 3 khi đó tổng các số x là:
a. 3 b. -3 c.2 d. -2
4. Tổng của 2 số đối nhau là:
a. Số dương b. Số âm c. Số 0 d. Số tự nhiên
5. Biểu thức (-2)5 bằng:
a. -10 b. 10 c. 32 d. -32
6. Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức số: 8 – (3 -5 + 48) là:
a. 8 – 3 -5 +48 b. 8 – 3 +5– 48
c. 8 – 3 +5 +48 d.8 + 3 -5 +48
7. Trong tập số nguyên Z cách tính đúng là:
a. 30 – (- 16) = 46 b. 30 – (-16) = 14
c. 30 – ( -16) = – 46 d. 30 – (-16) = – 14
8. Trong tập số nguyên Z phép tính nào sau đây sai:
a. (-21).(-11) = -231 b. 27.2 = 54
c. (-7).9 = – 63 d. (-33).(-6) = 198
ii. Tự luận: ( 8 đ)

Câu 2. Tính: (3 điểm)
(110 – 97) – 5367 b. 6.(-65 + 25) c. 125.(- 24) + 24.225
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….

Câu 3. Tìm x biết: (3 điểm)
x + 7 = (-32) b. x – 12 = (-9) – 15 c.
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….
……………………………. …………………………………. ………………………………….

Câu 4. (1 điểm)
Tìm tất cả các ước của (-8)
Tìm 5 bội của 12
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Câu 5. (1 điểm)
Tính tổng của tất cả các số nguyên x thoả mãn
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Trường THCS Lại Xuân
Thứ ngày tháng 01 năm 2011

Lớp : 6A
đề kiểm tra chương ii
Đề:
Chẵn

Họ và tên: …………………………………………………………………
Môn: Số học
Thời gian: 45’

Điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.