BAI KIEM TRA SO 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về BAI KIEM TRA SO 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng gd – đt định hoá Tiết 19: đề kiểm tra 45 phút số 1
Trường thcs lam vỹ Năm học 2011 – 2012
Môn: số học 6

I. ma trận đề
Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Khái niệm về tập hợp, tập hợp N, số phần tử của tập hợp..
Nhận biết về tập hợp, Số phần tử của tập hợp.

Vận dụng các phép tính để tìm giá trị một tổng các số hạng

Số câu
2

1
3

Số điểm
1,0

1,0
2,0

Tỉ lệ %
10%

10%
20%

2 .Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
Nhận biết kết quả các phép tính về lũy thừa
Vận dụng phép luỹ thừa để tính toán
Vận dụng phép luỹ thừa để tính toán

Số câu
2

2

1

5

Số điểm
1,0

2,0

1,0

4,0

Tỉ lệ %
10%

20%

10%

40%

3.Các phép tính về số tự nhiên.
Số La Mã
Nhận biết kết quả của các phép tính, đọc chữ số la mã
Biết tính giá trị của một biểu thức và tìm giá trị x trong một biểu thức.
Vận dụng các phép tính để tìm giá trị một biểu thức,

Số câu
2

2

1

5

Số điểm
1,0

2,0

1,0

4,0

Tỉ lệ %
10%

20%

10%

40%

Tổng số câu
6

4

2

1
13

Tổng số điểm
3,0

4,0

2,0

1,0
10

Tỉ lệ %
30%

40%

20%

10%
100%

đề bài
I. PHầN TRắC NGHIệM (3điểm) (Khoanh tròn vào đáp án đúng)
Câu 1: Tập hợp M = có số phần tử là:
A. 12 B. 11 C. 13 D. 10
Câu 2: Chọn câu đúng
A. 1000 = 102 B. 1020 = 0 C. x . x5 = x5 D. 27 : 24 = 23
Câu 3: Chọn đáp án sai
Cho tập hợp A =. Các phần tử của A là :
A. A = B. A = C. A = D. A =
Câu 4: Với a = 4 ; b = 5 thì tích a2 b bằng :
A. 100 B. 80 C. 40 D. 30
Câu 5: Với x0, ta có x6 : x2 bằng :
A. x3 B. x4 C. 1 D. x8
Câu 6: Số La Mã XIV có giá trị là :
A. 4 B. 6 C. 14 D. 16
II. phần tư luận (7 điểm)
Câu 7: (3điểm) Thực hiên phép tính (bằng cách hợp lí nếu có ) :
a) 125 + 70 + 375 +230 b) (2100 – 42) : 21 c) 150 :
Câu 8: (3điểm) Tìm x N biết :
a) 6x – 5 = 31 b) 14. (x – 5 ) = 28 c) 5x = 125
Câu 9: (1điểm) Tính tổng : 11 + 12 + 13 + ……… + 198 + 199

ĐÁP ÁN và biểu điểm
A. TRẮC NGHIỆM. ( 3 Điểm ) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.