Bài kiểm tra hình 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Bài kiểm tra hình 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS CHIỀNG CƠI
Họ và tên: ………………………………………………………………………………….
Lớp: 7
Thứ …….. ngày …… tháng 10 năm 2011
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Hình học 7

Điểm

Lời phê của giáo viên

ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm).
Câu 1 (1 điểm).
Căn cứ vào hình vẽ 1 hãy điền vào (…)

a. và thì ………………………. Hình 1
b. a // b và thì ……………………….
Câu 2 (2 điểm).
a. Hai góc đối đỉnh là gì?
b. Hãy phát biểu định lý được diễn tả bởi hình vẽ 1.
II. TỰ LUẬN (7 điểm).
Câu 1 (2 điểm).
a. Cho (Hình vẽ 2) (a//b) hãy chỉ ra giả thiết
và kết luận của các định lý sau:
– Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng
sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau thì
hai đường thẳng đó song song.
– Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng
song song thì hai góc so le trong bằng nhau.
b. Hãy chỉ ra các cặp góc so le trong, đồng vị, Hình 2
Cặp góc trong cùng phía (Hình vẽ 2).
Câu 2 (3 điểm).
a. Vẽ góc ABC có số đo bằng
b. Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’?
c. Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’?
Câu 3 (2 điểm).
Cho hình vẽ 3. Biết:
a//b;
; 1300
. Tính và .
Hình 3
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………