bai kiem tra chuongIV có DA+MR – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về bai kiem tra chuongIV có DA+MR, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Soạn: ………………
Giảng:……………….
Tiết 65 KIỂM TRA CHƯƠNG IV
I/ Mục tiêu:
Về kiến thức:
Các khái niệm về đơ thức một biến, đa thức nhiều biến, đa thức một biến, bậc của một đa thức một biến, nghiệm đa thức một biến
Về kỹ năng:
Cách tính giá trị một biểu thức đại số, cách xác định bậc của một đơn thức, nhân hai đơn thức, làm các phép cộng và trừ các đơn thức đồng dạng.
Cách thu gọn đa thức, xác định bậc đa thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo luỹ thừa tăng hoặc giảm, tìm nghiệm của đa thức một biến.
II/ Ma trận đề kiểm tra:
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Bậc thấp
Bậc cao

KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL

Khái niệm BTĐS, giá trị của một biểu thức đại số

1

1
0,5đ

3
2,5đ

Đơn thức
1
0,5đ
1
0,5đ

1
2,25đ

3

Đa thức
Nghiệm của đa thức một biến

2

1
0,5đ
1
1,25đ

3
1,5đ
1
0,5đ
1
0,5đ
5
4,5đ

Tổng
5
3
3

2

2

11
10đ

III/ Đề kiểm tra:
A- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1/ Đơn thức 2x5y3x có bậc :
a. 5 b. 3 c. 1 d. 9
Câu 2/ Đa thức x2 – 2x +3×2 – 4 +5x rút gọn thành:
a. x2 -2x +3×2 – 4 +5x b. 4×2 +3x – 4
c. 2×2 +3x – 4 d. 2×2 – 2x +4
Câu 3/ Giá trị của biểu thức đại số x2y – xy2 tại x=2; y=-1 là:
a. -5 b. -4 c. 4 d. 5
Câu 4/ Cho hai đa thức P(x) = x4 –x2 +2x
Q(x) = 3×2 – 2x +1
Khi đó đa thức hiệu P(x) – Q(x) là:
a. x4 –x2 + 2x +1 b. x4 –2×2 – 4x+1
c. x4 – 4×2 +4x -1 d. x4 –2×2 – 4x – 1
B- TỰ LUẬN: (8đ)
Bài 1/ Biểu thức như thế nào thì được gọi là biểu thức đại số? (1đ)
Bài 2/ Tính tổng sau: 3xy + (-5xy) + 6xy (0,5đ)
Bài 3/ Cho hai đơn thức 5x3y2 và -2x2y
a/ Tìm tích các đơn thức đã cho (0,75đ)
b/ Xác định phần hệ số và phần biến và bậc của đơn thức tích vừa tìm được.(1,5đ)
Bài 4/ Cho đa thức 6×3 – x4 -7x +25 +x2 -13×3 +2×4 +x2 -12
a/ Thu gọn đa thức (1,25đ)
b/ Sắp xếp đa thức vừa thu gọn theo luỹ thừa giảm của biến (0,25đ)
c/ Tìm bậc của đa thức, hệ số cao nhất, hệ số tự do. (0,75đ)
Bài 5/ Cho các đa thức:
F(x) = x3 – 2×2 +3x +1
G(x) = x3+x +1
H(x) = 2×2 -1
a/ Tính F(x) – G(x) +H(x) (0,5đ)
b/ Tìm x sao cho F(x) – G(x) +H(x) = 0 (0,5đ)
c/ Tính F(0) (0,5đ)
d/ Tìm nghiệm của đa thức H(x). (0,5đ)
IV/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2đ)
Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25đ
Chọn 1d; 2b; 3a; 4c.
Bài 1/
Những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa, còn có cả các chữ (đại diện cho các số) gọi là biểu thức đại

Hỏi và đáp