bài kiểm tra chương I toán 6 (hai đề) có đáp án và ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về bài kiểm tra chương I toán 6 (hai đề) có đáp án và ma
trận
, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1. Tập hợp . Số phần tử của tập hợp.
Nhận diện được tập hợp , phần tử của tập hợp, tập hợp con

Tìm được tập hợp con của một tập hợp.

Số câu
Số điểm
1
0.5

1
0.5
1
2.0

3
3.0

2. Các phép tính cộng , trừ , nhân , chia , nâng lên lũy thừa.
Nhận biết các phép tính về lũy thừa (nhân, chia)

Biết nhận dạng và thực hiện các phép tính

Vận dụng được các tính chất của phép cộng và nhân

Thực hiện các phép tính có dấu ngoặc

Số câu
Số điểm
2
1.0

1
0,5

1
1.5

1
1.0
5
4

3. Thứ tự thực hiện các phép tính.

Các bước tính giá trị của biểu thức số
Giải các bài toán tìm giá trị chưa biết

Số câu
Số điểm

2
2.5
1
0,5

3
3.0

Tổng số câu
Tổngsố điểm
Tỉ lệ %
3
2.5
25%
5
4.5
45%
2
2.0
20%
1
1.0
10%
11
10.0
100%

Trường THCS …………………….. Kiểm tra tiết 18 –Năm học 2012-2013
Họ và tên :………………………… Môn : Số học –Lớp 6
Lớp :………………………………… Thời gian 45 phút
Điểm :
Lời phê của thầy :

ĐỀ A
A.TRẮC NGHIỆM (3 đ) : Khoanh câu trả lời đúng
Câu 1: Cho tập hợp A = a ; 5 ; b ; 7
A. 5 A B. 0 A C. 7 A D. a A
Câu 2: Số 9 viết bằng số La Mã là:
A. VIIII B.IX C.XI D.XIX
Câu 3: Giá trị của 26.63 + 26.37 là:
A. 6300 B.2600 C. 3700 D.3600
Câu 4: Giá trị của 43 là:
A. 12 B.7 C.16 D.64
Câu 5: Kết quả của phép tính 75:73 là
A. 49 B.14 C. 7 D.9
Câu 6: Kết quả viết tích 67 . 65 dưới dạng một lũy thừa là:
A. 635
B. 62
C. 612
D. 3612

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: ( 3 điểm ) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nhất:
a/ 175 . 16 + 84 . 175
b/ 178 . 25 – 78 . 25
Bài 2: (1,5 điểm) Thứ tự thực hiện các phép tính:

Bài 3: (2,5 điểm) Tìm x biết :
a/ ( x + 17 ) : 21 – 3 = 7
b/ 5 x – 1 – 13 = 612
Bài làm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. Đáp án:
TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
1. A , 2. B , 3. B , 4. D , 5. A , 6. C
TỰ LUẬN: (7điểm)
Bài 1: (3 điểm)
a/ (1,5 điểm )
175 . 16 + 84 . 175
=175 .( 66 + 84 ) (0,5 điểm)
= 175.100 (0,5 điểm)
= 17500 (0,5 điểm)
b/ 25 .( 178 – 78 ) = 32.100 = 3200 các bước giống câu a (1,5 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.