Bai kiem tra chuong 1 HH7 (co Ma tran) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Bai kiem tra chuong 1 HH7 (co Ma tran), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:……………
Ngày kiểm tra:………… KIỂM TRA CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC –ĐƯỜNG THẲNG Tuần :……Tiết:….. …. SONG SONG

I-MỤC TIÊU:
Kiểm tra:
Hai góc đối đỉnh: Định nghĩa và tính chất.
Hai đường thẳng vuông góc: cách vẽ .
Đường trung trực của đoạn thằng .
Tính chất của hai đường thẳng song song .
Các dấu hiệu nhận biết về hai đường thẳng song song.
Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song .
II-Chuẩn bị của GV:
Thiết lập ma trận kiểm tra:

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Tổng điểm.

Tr,ngh
Tự luận
Tr,ngh
Tự luận
Tr,ngh
Tự luận
Tổng điểm

Góc đối đỉnh

2(1;2b)

0,5đ

2

0,5đ

Đường thẳng vuông góc –Đường trung trực …
3(2a;4)

0,5đ

1( 1a )


1

0,5đ
1(1b)

6

Góc tạo bởi hai đường thẳng …–Đường thẳng song song

1(3)

0,5đ
1(2b)

1(3)


4

4,5đ

Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.

2(c,d)

0,5đ

1(2a)

3

1,5đ

Định lý

1

0,5đ

1

0,5đ

Tổng điểm

7

1,5đ
1


3

1,5đ
3

1


15

10đ

III-Đề bài:
A-Trắc nghiệm: ( 3 điểm )
Câu 1 :
Cặp góc nào đối đỉnh trong các hình sau:

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
a.Hình 1
b,Hình 2
c.Hình 3
d.Hình 4
Câu 2:
Câu nào sau đây sai?
a)Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy .
b)Hai góc đối dỉnh thì bằng nhau.
c)Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song .
d)Nếu
Câu 3:
Xem hình vẽ,cho biết AB CD; . vậy số đo các góc A và C là :

Câu 4 :
Sắp xếp thứ tự các thao tác để vẽ hai đường thẳng song song bằng ê ke và thước thẳng.

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )

3 –4 -1-2- 5
3 -2 -1 -4 -5
3 -4 -2 -1 -5
3 -2 -4 -1 -5

Câu 5 :
Giả thiết ,kết luận nào của định lý được diễn tả bởi hình vẽ sau:

a) c cắt a,b tại A b)
GT c cắt a,b tại A ,B
GT Â1 =
a b

KL a b KL Â1 =

c) d)

a b

GT c cắt a,b tại A GT a b

KL Â1 = c cắt a,b tại A
KL Â1 =

Câu 6 :
Số đo góc x bằng bao nhiêu để a song song với b trong hình vẽ sau:
72 0
1080
180
Một đáp số khác
B- Tự luận:
Bai 1 : ( 2 điểm )
a) Phát biểu định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng
b) Áp dụng : Cho đoạn thẳng AB = 5 cm.hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.
Bài 2 : ( 4 điểm )
Xem hình vẽ và cho biết a b và c a

Đường thẳng c có vuông góc với đường thẳng a không ?
Vì sao ?
Một đường thẳng d cắt hai đường thẳng a và b tại A và B . Cho biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.