Bài kiểm tra chất lượng giai đoạn III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Bài kiểm tra chất lượng giai đoạn III, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng gD & ĐT huyện Nam trực
Trường THCS Bắc sơn
Bài kiểm tra chất lượng giai đoạn III
Năm học 2010-2011
Môn : Toán 7
(Thời gian làm bài 90 phút)

Họ và tên học sinh………………………………. Lớp…….. Trường THCS Bắc Sơn
Số phách

Điểm bài thi Chữ kí giám khảo ………………………. Số phách

Phần I . Trắc nghiệm (2,5 đỉêm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng của mỗi câu sau.
Câu 1:Tổng của a và b bình phương là
A. (a+b)2 B. a2 + b2 C. a + b2 D. ab2
Câu 2: Giá trị của biểu thức 3×2 – 2x – 5 tại x = -1 là:
A. 0 B. – 4 C. -10 D. -6
Câu 3: Tích của hai đơn thức 2xy2z và (-3x2y)2 là
A. – 6x3y3z B. 18x5y4z C. – 6x5y4z D. 12x5y4z
Câu 4: Đơn thức nào sau đây có bậc 6
A. -2x6y6 B. 6xy C. 3xy4z D. – 4×3(y3)2
Câu 5: Đơn thức thích hợp điền vào ô vuông – 2x2y = là:
A. B. C. D.
Câu 6: Cho hai đa thức M = x2 – 2yz + z2 ; N = 3yz – z2 + 5×2 ta có M – N là:
A. – 4×2 – 5yz + 2z2 B. 6×2 + yz C. 4×2 + 5yz – 2z2 D. 4×2 – 5yz + 2z2
Câu 7: Bộ ba số đo nào sau đây có thể là số đo ba cạnh của một tam giác vuông :
A. 4 cm; 5 cm; 6 cm B. 3 cm; 4 cm; 6 cm
C. 4 cm; 9 cm; 12 cm D. 10 cm; 8 cm; 6 cm
Câu 8: Nếu và có AB = MN, AC = MP, thì:
A. = B. = C. = D. =
Câu 9: Tam giác ABC có thì
A. BC >AB > AC B. AB > BC > AC C. AC > AB > BC D. BC > AC > AB
Câu 10: Một tam giác cân có độ dài hai cạnh là 3cm và 9cm sẽ có chu vi là:
A. không tính được B. 15cm C. 12cm D. 21cm
Phần II. Tự luận ( 7,5 điểm )
Câu 1: Điểm một bài kiểm tra môn toán của lớp 7A được cho trong bảng sau:

Giá trị (x)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
0
0
0
1
3
11
14
7
6
2
1
N=45

a) Tìm mốt của dấu hiệu điều tra trong bảng trên (hãy giải thích)
b) Tính điểm trung bình của bài kiểm tra trong bảng đã cho.
Câu 2: Cho các đơn thức M = – 4xz2 ; N = -2xy2z3 ; P = 0,5yz
Tìm tích M.N.P
Tính giá trị của M.N.P tại x = -2; y = -1; z = 1
là góc ở đỉnh

Câu 3: Tam giác ABC có M là trung điểm của BC, AM là tia phân giác của góc A. Kẻ MH vuông góc với AB, MK vuông góc với AC. Chứng minh

Hỏi và đáp