bai 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về bai 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bµi tËp h»ng ®¼ng thøc 1, 2, 3
Bµi 1. TÝnh
a) (x + 2y)2; b) (x – 3y)(x + 3y); c) (5 – x)2.
d) (x – 1)2; e) (3 – y)2 f) (x – )2.
Bµi 2. ViÕt c¸c biÓu thøc sau d­íi d¹ng b×nh ph­¬ng cña mét tæng:
a) x2 + 6x + 9; b) x2 + x + ; c) 2xy2 + x2y4 + 1.
Bµi 3. Rót gän biÓu thøc:
a) (x + y)2 + (x – y)2; b) 2(x – y)(x + y) +(x – y)2 + (x + y)2;
Bµi 4. T×m x, biÕt:
a) (2x + 1)2 – 4(x + 2)2 = 9; b) (x + 3)2 – (x – 4)( x + 8) = 1;
c) 3(x + 2)2 + (2x – 1)2 – 7(x + 3)(x – 3) = 36;
Bµi 5. TÝnh nhÈm theo c¸c h»ng ®¼ng thøc c¸c sè sau:
a) 192; 282; 812; 912; b) 19. 21; 29. 31; 39. 41; c) 292 – 82; 562 – 462; 672 – 562;
Bµi 6. Chøng minh r»ng c¸c biÓu thøc sau lu«n lu«n cã gi¸ trÞ d­¬ng víi mäi gi¸ trÞ cña biÕn.
a) 9×2 – 6x +2; b) x2 + x + 1; c) 2×2 + 2x + 1.
Bµi 7. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña c¸c biÓu thøc sau:
a) A = x2 – 3x + 5; b) B = (2x -1)2 + (x + 2)2;
Bµi 8. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc:
a) A = 4 – x2 + 2x; b) B = 4x – x2;

Bµi tËp h»ng ®¼ng thøc 1, 2, 3
Bµi 1. TÝnh
a) (x + 2y)2; b) (x – 3y)(x + 3y); c) (5 – x)2.
d) (x – 1)2; e) (3 – y)2 f) (x – )2.
Bµi 2. ViÕt c¸c biÓu thøc sau d­íi d¹ng b×nh ph­¬ng cña mét tæng:
a) x2 + 6x + 9; b) x2 + x + ; c) 2xy2 + x2y4 + 1.
Bµi 3. Rót gän biÓu thøc:
a) (x + y)2 + (x – y)2; b) 2(x – y)(x + y) +(x – y)2 + (x + y)2;
Bµi 4. T×m x, biÕt:
a) (2x + 1)2 – 4(x + 2)2 = 9; b) (x + 3)2 – (x – 4)( x + 8) = 1;
c) 3(x + 2)2 + (2x – 1)2 – 7(x + 3)(x – 3) = 36;
Bµi 5. TÝnh nhÈm theo c¸c h»ng ®¼ng thøc c¸c sè sau:
a) 192; 282; 812; 912; b) 19. 21; 29. 31; 39. 41; c) 292 – 82; 562 – 462; 672 – 562;
Bµi 6. Chøng minh r»ng c¸c biÓu thøc sau lu«n lu«n cã gi¸ trÞ d­¬ng víi mäi gi¸ trÞ cña biÕn.
a) 9×2 – 6x +2; b) x2 + x + 1; c) 2×2 + 2x + 1.
Bµi 7. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña c¸c biÓu thøc sau:
a) A = x2 – 3x + 5; b) B = (2x -1)2 + (x + 2)2;
Bµi 8. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc:
a) A =

Hỏi và đáp