bai 1 violimpic vong8 lop 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về bai 1 violimpic vong8 lop 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Cách tính nào sau đây đúng ?

Câu 2: Số nào sau đây không chia hết cho 3 ?
696 + 453
1239 – 621 + 513
62172 – 702
4126 + 405
Câu 3: Khẳng định: “Số là số tự nhiên” là đúng hay sai ?
Đúng
Sai

Câu 4: Số 2034
chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3
chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
chia hết cho cả 3 và 9
không chia hết cho cả 3 và 9
Câu 5: Trong khoảng từ 131 đến 259 có bao nhiêu số chia hết cho 3 ?
43
42
45
44
Câu 6: Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100, có bao nhiêu số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 3 ?
17 số
50 số
34 số
37 số
Câu 7: Tập hợp các số tự nhiên có bốn chữ số dạng không chia hết cho 2 và 9; chia hết cho 5 và 3 là:
2505; 2535; 2565; 2595}
2565}
2505; 2535; 2595}
2535; 2565; 2595}
Câu 8: Cho ba số tự nhiên a,b,c trong đó a và b là các số khi chia cho 5 dư 3, còn c là số khi chia cho 5 dư 2. Số dư khi chia a + b + c cho 5 là:
1
2
3
4
Câu 9: Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100, có bao nhiêu số chia hết cho ít nhất một trong hai số 2 và 3 ?
50 số
67 số
68 số
70 số
Câu 10: Cho P = . Khẳng định nào sau đây là sai ?
P 6
P 7
P 11
P 31

Hỏi và đáp