BA DE KIEM TRA CHUONG I DAI SO 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về BA DE KIEM TRA CHUONG I DAI SO 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Khuyến KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:………………………………… Môn: Đại số
Lớp 8A….

Điểm
Lời phê của giáo viên
Phách

Đề 1:
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1: (3điểm) Đánh dấu X vào ô vuông của câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1) ( – x )6 : ( – x )3
A. ( – x3 B. ( x3 C. ( – x4 D. ( x4
2) Phép chia đa thức 2×3 + 5×2 – 4x cho đơn thức 2x có thương là :
A. ( x2 +x – 2 B. ( 2×2 +x – 2 C. ( x2 +x2 + 2 D. ( Một kết quả khác
3) Kết quả của phép tính : ( x – 2 )( –x – 2 ) =
A. ( x2 – 4 B. ( x2 + 4 C. ( –x2 + 4 D. ( –x2 – 4
4) ( x2 – 4x + 4 ) : ( x – 2 ) =
A. ( x – 2 B. ( x + 2 C. ( x – 1 D. ( x + 1
5) Tích của đa thức 15x – 4 và đa thức x – 2 là :
A. ( 15×2 – 34x + 8 B. ( 15×2 + 34x + 8 C. ( 15×2 – 26x + 8 D. ( Một kết quả khác
6) Tìm x , khi biết x2 – x = 0 ta được giá trị của x là :
A. ( 0 ; – 1 B. ( 0 ; 1 C. ( – 1 ; 1 D. ( – 1 ; 0 ; 1
Câu 2: (1điểm)
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
2
3
4
a2 – b2 = ( a – b )2
x2 + 2 x + 4 = ( x + 2 )2
(x3 – 8 ) : ( x – 2 ) = x2 + 2x + 4
– ( x + 3 )3 = ( – x – 3 )3
………………..
………………..
………………..
………………..
……………….
………………..
……………….
……………….

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
x2 – 2xy + y2 – 4
15 a2 – 30 ab + 15 b2 – 60 c2
Bài 2: (2 điểm)
Rút gọn biểu thức : A = ( x2 – 1 )( x + 2 ) – ( x – 2 )( x2 + 2x + 4 )
Làm tính chia : ( x4 – 2×2 + 2x – 1 ) : ( x2 – 1 )
Bài 3: (1 điểm) Tìm x biết :
Bài 4: (1 điểm) Tìm x Z để 2×2 + x – 18 chia hết cho x – 3
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Trường THCS Nguyễn Khuyến KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:………………………………… Môn: Đại số
Lớp 8A….

Điểm
Lời phê của giáo viên
Phách

Đề 2:
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Đánh dấu X vào ô vuông của câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1) Đơn thức – 12x2yz2t4 chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A. ( –2x2y3zt3 B. ( 5x2yz2t C. ( 2x2yz3t2 D. ( –x2y3z3t4
2) ( 4x – 2 ) ( 4x + 2 ) =
A. ( 4×2 + 4 B. ( 4×2 – 4 C. ( 16×2 + 4 D. ( 16×2 – 4
3) Giá trị của ( –8x2y3 ) : ( –3xy2 ) tại x = –2 ; y = –3 là:
A. ( 16 B. ( – C. ( -16 D. (
4) Kết quả của phép tính là: ( – x )6 : ( – x )3
A. ( – x3 B. ( x3 C. ( – x4 D. ( x4
5) Biểu thức thích hợp của đẳng thức x2 + ……… + y2 = ( x + y )2 là:
A. ( xy B. ( – xy C. ( 2xy D. ( – 2xy
6) Đa thức x2 – 4xy + 4y2 được phân tích thành nhân tử là:
A. ( (x +

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.