abc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về abc, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KI KII
TT M¤N K6 K7 K8 K9 Tæng TT M¤N K6 K7 K8 K9 Tæng
1 V¨n 4 4 4 5 17 1 V¨n 4 4 4 5 17
2 Sö 1 2 2 1 6 2 Sö 1 2 1 2 6
3 §Þa 1 2 1 2 6 3 §Þa 1 2 2 1 6
4 GD 1 1 1 1 4 4 GD 1 1 1 1 4
5 NN 3 3 3 2 11 5 NN 3 3 3 2 11
6 To¸n 4 4 4 4 16 6 To¸n 4 4 4 4 16
7 Lý 1 1 1 2 5 7 Lý 1 1 1 2 5
8 Ho¸ 0 0 2 2 4 8 Ho¸ 0 0 2 2 4
9 Sinh 2 2 2 2 8 9 Sinh 2 2 2 2 8
10 CN 2 1 2 1 6 10 CN 2 2 1 1 6
11 TD 2 2 2 2 8 11 TD 2 2 2 2 8
12 Nh¹c 1 1 1 0.5 3.5 12 Nh¹c 1 1 1 0.5 3.5
13 Ho¹ 1 1 1 0.5 3.5 13 Ho¹ 1 1 1 0.5 3.5
23 24 26 25 99 23 25 25 25 99

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2016-2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.