8 đề kt chương 2 số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về 8 đề kt chương 2 số học 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG II
* ĐỀ I
Câu 1: (1đ) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
A _ Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương
B _ Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên dương
C _ Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm
D _ Tổng một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên dương
Câu 2: (1đ) Với a = (4 ; b = 5 thì tích : a2 b bằng :
A / 80
B / (80
C / 40
D / (40
Câu 3: (2đ) Điền vào ô trống các giá trị thích hợp
Cho các số nguyên n thoả mãn
Tổng các số nguyên n là
Tích các số nguyên n là

(2000 < n < + 2000

(5 < n < 4

(6 < n < (3

(2 < n < 3

Câu 4 : (1đ)
a) (5 + ((10( = ; b) ((20(+ ((4) =

c) 20 ( ((15( = ; d) ((150(: ((5) =
Câu 5 : (1đ) Điền dấu “ x” vào ô trống mà em chọn

Đúng
Sai

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0

Mỗi số nguyên dương đều lớn hơn mọi số nguyên âm

Tập hợp các số nguyên bao gồm tập hợp số nguyên âm và tập hợp các số nguyên dương

Câu 6 : (2đ)
Thực hiện các phép tính sau :
((13) + ((14) . ((5)
.
((213) . 68 + ((213) .32

Câu 7 (2đ)
Tìm x biết :
a) 31 ( (17 + x ) = 18
b) ( x ( 2 ) . ( x + 3 ) = 0
c) (x (15( = 3

* ĐỀ II
Câu 1: (1đ) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
A _ Tổng một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm
B _ Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên dương
C _ Tổng một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên dương
D _ Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương
Câu 2: (1đ) Với a = (3 ; b = 6 thì tích : a2 b bằng :
A / (36
B / (54
C / 54
D / 36
Câu 3: (2đ) Điền vào ô trống các giá trị thích hợp
Cho các số nguyên n thoả mãn
Tổng các số nguyên n là
Tích các số nguyên n là

(4 < n < 3

(2005 < n < + 2005

(6 < n < (4

(3 < n < 4

Câu 4 : (1đ)
a) (6 + ((12( = ; b) ((23(+ ((4) =

c) 18 ( ((17( = ; d) ((140(: ((7) =
Câu 5 : (1đ) Điền dấu “ x” vào ô trống mà em chọn

Đúng
Sai

Mỗi số nguyên dương đều lớn hơn mọi số nguyên âm

Tập hợp các số nguyên bao gồm tập hợp số nguyên âm và tập hợp các số nguyên dương

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0

Câu 6 : (2đ)Thực hiện các phép tính sau :
((12) + ((15) . ((6)

((173) . 63 + ((173) .37

Câu 7 (2đ)Tìm x biết :
a) 27 ( (19 + x ) = 13
b) ( x ( 4 ) . ( x + 5 ) = 0
c) (x (16( = 4

*Đề 3
A) TRẮC NGHIỆM:
Bài 1: Quan sát trục số * * * *
Cho biết a;b;c (Z a b 0 c
Điền vào chỗ trống câu hay kí hiệu cho đúng;
a; b là 2 số ……………………………………. Ki hieu: a ….. ………….. ; b ………………………
(a( ……. (b( va ø a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.