8 đề kiểm tra đại 8chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về 8 đề kiểm tra đại 8chương 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

8 Đề Kiểm tra Chương 1- Đại số 8
Họ và tên:……………………. Kiểm tra chương I
Đại số 8
Điểm

Lời phê của giáo viên.

Đề 1.

1.Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.
2Điền dấu ‘X’ vào ô thích hợp.
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
(a – b )( b – a ) = ( a – b )2

2
-x2 + 6x – 9 = – ( x – 3 )2

3
-16x + 32 = -16( x + 12 )

4
-( x – 5 )2 = ( 5 – x )2

3. Rút gọn các biểu thức sau:
a. A= (x+y)2 + (x-y)2- 2(x+y)(x-y)
b. B= (x2-1)(x+2) – (x-2)(x2+ 2x+ 4)
4. Phân tích các đa thức thành nhân tử.
a.xy + y2 – x – y
b.25 – x2 – 4xy – 4y2
c. x2 – 4x + 3
5. Làm phép chia.
(x4 – x3 – 3×2 + x + 2): (x2 – 1)
6. Chứng minh : x 2– x + 1 >0 Với mọi số thực x
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên:……………………. Kiểm tra chương I
Đại số 8
Điểm

Lời phê của giáo viên.

Đề 2:
1.Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B.
Cho ví dụ.
2. Điền dấu ‘X’ vào ô thích hợp.

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
(x – 2)2 = x2 – 2x + 4

2
(a – b)2= a2 – b2

3
-(x + 3)3 = (-x – 3)3

4
(x3 – 8 ):(x – 2)= x2+2x + 4

3.Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau tại x = 2 ; y = -3
3(x – y)2 – 2(x + y)2- (x – y)(x + y)
4.Tìm x biết:
a. x 2– 49 = 0
b. x2 + x – 6= 0
5.Phân tích các đa thức thành nhân tử.
y2(x – 1) – 7y 3+ 7xy3
6.Làm phép chia.
(x4 – 2×3 – 2x – 1) : (x2 – 1)
7.Tìm n để 2n2 + 5n – 1 chia hết cho 2n – 1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:……………………. Kiểm tra chương I
Đại số 8
Điểm

Lời phê của giáo viên.

Đề 3:

1.Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.
Tính nhanh: 872 + 26.87 + 132
2.Rút gọn các biểu thức sáu :
a) (2x + 1)2 + 2(4×2 – 1) + (2x – 1)2
b) (x2 – 1)(x + 2) – (x – 2)(x2 + 2x + 4)
3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) x2 – y2 – 5x + 5y
b) 5×3 – 5×2 y – 10×2 + – 10xy
c) 2×2 – 5x – 7
4. Làm phép chia
(x4 – 2×3 + 4×2 – 8x) : (x2 + 4)
5. Chứng minh rằng x2 – 2x + 2 >0 với mọi x
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:……………………. Kiểm tra chương I
Đại số 8
Điểm

Lời phê của giáo viên.

Đề 4:

1.Khi nào thì đa thức A chia hết cho đa thức B?
Tìm n để A chia hết cho B, Biết A = – 6x ny7 ; B = x3 yn

2.Rút gọn các biểu thức sau:
a)(3x – 1)2 + 2(3x – 1)(2x + 1) + (2x + 1)2
b) (x2 + 1)(x – 3) – (x – 3)(x2 + 3x + 9)
3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) x3 – 3×2+ 1 – 3x b) 3×2 – 6xy + 3y2 – 12z2 c) 3×2 – 7x -10
4. Làm phép chia
(x4 + 2×3 +

Hỏi và đáp