8 đề kiểm tra 15 phút chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về 8 đề kiểm tra 15 phút chương 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 1, bài 1)

Câu 1: a, Nêu các cách viết một tập hợp?
b, áp dụng: Viết tập hợp C các số chẵn lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 400 bằng hai cách.
c, Tính số phần tử của tập hợp C.
Câu 2: Để đánh số trang sách của một quyển sách dày 257 trang cần dùng bao nhiêu chữ số?

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 1, bài 1)

Câu 1: a, Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử? Cho ví dụ?
b, Viết tập hợp A các số tự nhiên chia hết cho 10 và nhỏ hơn 500 bằng hai cách.
c, Tính số phần tử của tập hợp C.
Câu 2: Một quyển sách có 164 trang. Người ta phải dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách đó?

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 1, bài 1)

Câu 1: a, Khi nào thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B? Cho ví dụ?
b, Viết tập hợp B các số tự nhiên lẻ lớn hơn 29 và nhỏ hơn 333 bằng hai cách.
c, Tính số phần tử của tập hợp B?
Câu 2: Bạn Minh đánh số trang sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 80. Bạn Minh phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 1, bài 1)

Câu 1:a, Khi viết một tập hợp em cần lưu ý điều gì?
b, Viết tập hợp M các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 400.
c, Tính số phần tử của tập hợp M?
Câu 2: Viết các số tự nhiên từ 1 đến 90 liên tiếp từ trái sang phải liền thành một dãy số 12345…888990. Hỏi số trên có tất cả bao nhiêu chữ số?
Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 1, bài 1)

Câu 1: a, Nêu các cách viết một tập hợp?
b, áp dụng: Viết tập hợp C các số chẵn lớn hơn 20 nhưng nhỏ hơn 300 bằng hai cách.
c, Tính số phần tử của tập hợp C.
Câu 2: Viết tất cả các tập hợp con của tập hợp A=

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 1, bài 1)

Câu 1: a, Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử? Cho ví dụ?
b, Viết tập hợp A các số tự nhiên chia hết cho 10 và nhỏ hơn 400 bằng hai cách.
c, Tính số phần tử của tập hợp C.
Câu 2: Viết tất cả các tập hợp con của tập hợp B=

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 1, bài 1)

Câu 1: a, Khi nào thì tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B? Cho ví dụ?
b, Viết tập hợp B các số tự nhiên lẻ lớn hơn 33 và nhỏ hơn 369 bằng hai cách.
c, Tính số phần tử của tập hợp B?
Câu 2: Viết tất cả các tập hợp con của tập hợp C =

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 1, bài 1)

Câu 1:a, Khi viết một tập hợp em cần lưu ý điều gì?
b, Viết tập hợp M các số tự nhiên chia hết cho 5 và nhỏ hơn 300.
c, Tính số phần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.