641 cau hoi trac nghiem va tu luan toan dai 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về 641 cau hoi trac nghiem va tu luan toan dai 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MÃ ĐỀ: In thu-001 MÔN:ĐẠI SỐ 8,HỌC KỲ 1
Thời gian làm bài: phút

Phần I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Câu nào sau đây đúng ?
Nghiệm của phương trình 5x (x – 3) = (x – 3) (1,5x – 1) là :

A. x = 3, x = 1 B. x = 1
C. x = 2 D. x = 3.

Câu 2. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng
Cã bao nhiªu sè nguyªn ©m lµ nghiÖm cña BPT: x >-6
A. 5 B. 4 C. 3 D. 1 ®¸p sè kh¸c

Câu 3. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) cho câu sau:
Điều kiện xác định của phương trình: là………….

A. x -2 B. x ¹ 2 C. x 4 D. x – 4

Câu 4. Chọn phương án trả lời (ứng với A,B) điền vào chỗ chấm
Khẳng định sau : … …
16×2 -(x2 – 4)2 = 0 Û x = 2 và x = -2.
A. Đúng. B. Sai

Câu 5. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Hai phương trình ( 2x + a ) ( x + 1 ) = 0 và ( x- 3)( bx + 2) = 0 tương đương với nhau nếu :
A. a = 6; b = 2 B. a =-6; b = -2 C. a = 6; b = -2 D. a = -6; b=2

Câu 6. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A hoặc B) để trả lời câu hỏi sau:
Với mỗi phương trình : x = – 1 là nghiệm của phương trình nào ?
A. 4x + 1 = 3x – 2 B. 3 ( x + 1) + 3 = 2- x

Câu 7. Chọn phương án trả lời đúng (ứng với A,B,C hoặc D) điền vào chỗ chấm (…) để trả lời câu hỏi sau:
Kết quả rút gọn của phép tính là ……………
A. B. C. D.

Câu 8. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Nghiệm của phương trình 4 ( y – ) = 15 là :
A. 1 B. 6 C. 9 D. 4

Câu 9. Chọn phương án trả lời đúng (ứng với A,B,C hoặc D) điền vào chỗ chấm (…) để trả lời câu hỏi sau:
Cho (x + 1 ) (x + 2) – ( x – 3) ( x + 4) = 6
Giá trị của x là : …………
A. -2 B. -4 C. -6 D. Một đáp án khác

Câu 10. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) cho câu sau:
Tập nghiệm của phương trình là ………………..

A. -1 B. -2 C. -1;2 D. 1;-2

Câu 11. H ãy chon câu trả lời đúng ứng với các phương án A,B,C,D cho câu trả lời sau:
Phép chia ( 2×2 – 3×3 – 3×2+ 6x – 2) cho (x2- 2) được thương là.
A. 2×2- 3x + 1 B. 2×2+ 3x +1 C. 2×2 +3x – 1 D. Kết quả khấc

Câu 12. Chọn phương án trả lời đúng (ứng với A,B,C hoặc D) điền vào chỗ chấm (…) để trả lời câu hỏi sau:

Chọn phương án đúng
Phép tính: cho kết quả là …………
A. B. C. D.

Câu 13. Chọn phương án trả lời đúng (ứng với A,B,C hoặc D) điền vào chỗ chấm (…) để trả lời câu hỏi sau:
Cho phân thức điều kiện của x: x ≠ 1 và x ≠ -1 phân thức được xác định đúng hay sai? ………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.