6 ĐỀ THI HKII TOÁN 9 sưu tầm – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về 6 ĐỀ THI HKII TOÁN 9 sưu tầm, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KỲ II ( Sưu tầm) MÔN: TOÁN 9
ĐỀ 1:
I/ Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (2 điểm)
1. Trong các cặp số sau đây, cặp số nào là nghiệm của phương trình 3x + 5y = –3?
A. (–2; 1) B. (0; –1) C. (–1; 0) D. (1; 0)
2. Phương trình của Parabol có đỉnh O(0; 0) và đi qua điểm H(–2; 4) là:
A. y = 3x B. y = 2×2 C. y = –x2 D. y = x2
3. Cho hai số x và y, biết x + y = 12 ; x.y = 36. Tính x, y ta được:
A. x = 4; y = 8 B. x = y = 6 C. x = 10; y = 2 D. x = 9; y = 3
4. Số nghiệm của hệ phương trình  là :
A. Một nghiệm duy nhất B. Vô nghiệm
C. Vô số nghiệm D. Hai nghiệm
5. Trong hình 1, số đo của là:
A. 65o B. 32,5o C. 25o D. 130o
6. Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn. Vẽ tia BE là tia đối của tia BA. Biết = 68o. Số đo của góc EBC là :
A. 68o B. 112o C. 136o D. 34o
7. Cho hình trụ có độ dài đường kính đáy là 6cm và chiều cao bằng 7cm. Thể tích của hình trụ này bằng:
A. 63(cm3) B. 147(cm3) C. 21(cm3) D. 42(cm3)
8. Cho đường tròn (O; 2cm), độ dài cung 600 của đường tròn này là:
A. cm. B. cm C. cm D. cm.
II. Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông ở cuối mỗi câu sau: (1 điểm)
Phương trình 7×2 – 12x + 5 = 0 có hai nghiệm là x1 = 1; x2 = .
x2 + 2x = mx + m là một phương trình bậc hai một ẩn số với mọi m R.
Trong một đường tròn hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.
Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng số đo của góc nội tiếp.
III. Hãy điền Mọi từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
1/ Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 2×2 – 5x + 2 = 0. Khi đó x12 + x22 = ……
2/ Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a0) có a và c …………….. thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.
3/ Trong đường tròn, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là……………………………
4/ Diện tích hình quạt tròn bán kính 6cm, số đo cung 36o là ……………………………………….
Bài IV. (2 điểm) Cho hai hàm số y = và y = 2x – 6
a. Vẽ đồ thị của các hàm số trên cùng một mặt phẳng toạ độ.
b. Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị trên.
Bài V. (1 điểm) Giải hệ phương trình
Bài VI. (1 điểm) Tìm các giá trị của m để phương trình 2×2 – (4m + 3)x + 2m2 –1 = 0 có nghiệm ?
Bài VII. (2 điểm) Cho ABC vuông tại A. Trên AC lấy một điểm M bất kì và vẽ đường tròn đường kính MC. Nối B và M cắt đường tròn tại D. Chứng minh :
a. ABCD là tứ giác nội tiếp. b. CD.AM = BA.DM
==========================================================

ĐỀ 2:

I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (2 điểm)
1. Nghiệm của hệ phương trình: là:
A. (2; –3) B. (2; 3) C. (–2; 3) D. (–3; 2)
2. Phương trình x2 + 2x – 3 = 0 có hai nghiệm x1, x2. Vậy x12 + x22 bằng:
A. 10 B. –2 C. 4 D. –8
3. Đồ thị hàm số nào sau đây đi qua điểm A(3; 12)?
A. B. C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.