50 đề thi casio THCS – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về 50 đề thi casio THCS, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tổng hợp 50 bài toán CASIO THCS: 1. Tìm chữ số tận cùng của số: 51995. 2. Cho dãy số được xác định bởi: Un+1 = 2Un + Un-1 a) Viết quy trình ấn phím liên tục để tính giá trị ? b) Áp dụng hãy tính các giá trị của:
U22 ; U23 ; U24 ; U25 3.Tính ( Ghi kết quả ở dạng hỗn số): ( 357+ 1/ 579 ) (579 + 1/ 357) 4. Trong tất cả số tự nhiên khác nhau mà mỗi số đều có bảy chữ số, được viết ra từ các chữ số thì có số chia hết cho và số chia hết cho . Hãy tính các số . 5.Tìm chữ số thập phân thứ sau dấu phẩy trong phép chia: cho . 6.Lập quy trình ấn phím liên tục để tìm một số có lập phương tận cùng là chữ số . 7. Tìm chữ số thứ sau dấu phẩy của: Căn bậc hai của 2. 8.Tìm tất cả các số tự nhiên có chữ số , để tổng của số có hai chữ số khác nhau được viết từ các chữ số bằng . 9.Tìm số dư trong phép chia sau: 1776 2003 cho . 10. Tìm chữ số thứ của: .Căn bậc hai của 2003. 11. Cho tam giác nhọc có cm; cm, góc A= 65025/. a) Tính diện tích tam giác AB? b) Tính ? c) Góc , góc ? 12. Tính a4 + b4 + c4 biết a+b+c= 3 ; ab= -2; c2+ b2= 1. 13. Cho 2 đường tròn tâm cắt nhau. Biết rằng điểm nằm trên đường tròn tâm và diện tích phần chung của đường tròn bằng nửa diện tích hình tròn tâm . Tính tỷ số diện tích hình tròn đã cho. 14. Tìm chữ số hàng nghìn của: ( 39)9 15.Tính: 16. Tìm UCLN, BCLN của hai số sau: và . 17. Tìm chữ số thứ 18 sau dấu phẩy của : Căn bậc hai của 2.. 18. Tìm chu kì của phân số 3 chia cho 49. 19. Tính chính xác: 1234563. 20. Tìm bốn chữ số tận cùng của số sau: A= ( 19761976 – 19741974 )( 19761975 – 19741973 ) 21.Nếu chia cho đều dư và . Tính n? 22. Tính S= 1234567.456789 23. Tính 34234562 ( Có số trong ) 24. Tính xem ngày tháng năm là thứ mấy? 25.Tính tổng: 26. Tính tổng: 27. Cho dãy số : Un = ( 5 + Căn bậc hai của 6 )n – ( 5 – 2 x Căn bậc hai của 6 )n a ) Tính b) Lập công thức truy hồi tính Un+2 c) Lập quy trình ấn phím tính U20 28. Cho :
P(x) = x5+ ax4 +bx3 + cx2 + dx+ e Biết : Tính ? 29. Tìm số dư của phép chia: cho . 30. Tính: S2 = 12 + 22 + 32 + …+ 992 S3 = 5+ 52 + 53 + 54 + …+ 525 S4 = 1/5+1/52 + 1/53 + ….+ 1/ 520 31. Một khu chung cư được bán với triệu đồng ở tầng triệu đồng ở tầng . Bán theo phương trả góp. Một người mua và trả mỗi tháng triệu đồng sau bao lâu anh ta trả hết số tiền mua căn hộ tầng . Nếu anh ta phải chịu lãi xuất tiền chưa trả là /tháng và mỗi tháng kể từ tháng thứ anh ta vẫn trả triệu đồng sau bao lâu anh ta trả hết căn hộ tầng . 32. Tìm tất cả các số tự nhiên sao cho:
n2 = 2525******89 33. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà bình phương của nó là số bắt đầu bằng và kết thúc bằng . 34.Cho đa thức P(x) = x5+ ax4 +bx3 + cx2 + dx+ 132005. Biết Tính với . 35. Có bao nhiêu cặp số nguyên dương thỏa mãn x ≤ y và , ? 36. Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất có dạng 1x2y3z4 và chia hết cho . 37. Tìm tất cả các số

Hỏi và đáp