5 ĐỀ KiêmTra ĐẠI C3 HKII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về 5 ĐỀ KiêmTra ĐẠI C3 HKII, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở GD& ĐT Hà Nội
Trường THCS Đức Giang Kiểm tra 45 phút.
Họ và tên:………………….. Môn: Đại.
Lớp :7B

Điểm
Nhận xét của giáo viên.

Bài 1: (4 điểm)Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Khảo sát khối lượng của các HS lớp 7 tại 1 trường THCS ta có kết quả sau:

Khối lượng (x)
35 kg
30 kg
32 kg
33 kg
38 kg

Tần số (n)
8
10
5
4
9

1. Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là:
A. 24 B. 35 C. 36 D. Một số khác
2. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 26 B. 5 C. 6 D. 7
3. Số trung bình cộng là:
A.; B. ; C. A và B đều đúng; D. A và B đều sai
4. Mốt của dấu hiệu là:
A. Mo = 5 ; B. Mo = 10 ; C. Mo = 20 ; D. Mo = 30
Câu 2: (6 điểm): Số cân nặng của 30 các bạn (Tính tròn đến kg) trong một lớp học được ghi lại như sau:

32
36
30
32
36
32
28
30
31
28

32
30
32
31
45
31
28
31
31
32

1.Dấu hiệu ở đây là gì?
2. Lập bảng tần số và nhận x ét.
3.T ính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu .
4. Vẽ biểu đồ đoạn th ẳng
5.Nếu chọn bất kì một trong số các bạn đọc còn lại của lớp thì em thử đoán xem số cân nặng của bạn đọc ấy có thể là bao nhiêu.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sở GD& ĐT Hà Nội
Trường THCS Đức Giang Kiểm tra 45 phút
Họ và tên:………………….. Môn: Đại.
Lớp :7B

Điểm
Nhận xét của giáo viên.

Bài 1:
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Kết quả thống kê từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 được cho trong bảng sau :
Số từ sai của một bài
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Số bài có từ sai
6
12
0
6
5
4
2
0
5

a/ Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là :

A.
36
B.
40
C.
28
D.
Một kết quả khác

b/ Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu thông kê là :

A.
8
B.
40
C.
9
D.
Cả A; B; C đều sai

c/ Tỉ lệ số bài có 4 từ viết sai là :

A.
40%
B.
12,5%
C.
20%
D.
25%

A

d/Tần suất của số bài có 5 từ sai là :
5% B 10% C 15% D Cả A ; B ; C đều đúng

Câu 2: Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (thời gian t ính theo phút ) của 30 học sinh (ai cũng làm được) v à ghi lại nh ư sau:

10
5
8
8
9
7
8
9
14
8

5
7
8
10
9
8
10
7
14
8

9
8
9
9
9
9
10
5
5
14

1.Dấu hiệu ở đây là gì?
2. Lập bảng tần số và nhận x ét.
3.T ính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu .
4. Vẽ biểu đồ đoạn th ẳng
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sở GD& ĐT Hà Nội
Trường THCS Đức Giang Kiểm tra 45 phút.
Họ và tên:………………….. Môn: Đại.
Lớp :7B

Điểm
Nhận xét của giáo viên.

Câu 1: ( 4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
Số điểm thi môn toán của một nhóm 20 học sinh được ghi lại như sau:

Hỏi và đáp