450 Bài tập PT_BPT ĐS 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về 450 Bài tập PT_BPT ĐS 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU ĐÂY
1) 2) = 2x – 2 3)
5) – x – 2 = 0. 7) x – 5 = -8 8)
9) x + 8 = 3 10) 11) x + 12 = 5 12)
13) 3x – 21 = 0 14) 3x – 7 = 2x – 3 15) 8×2 – 4x = 0 16)
17) 8x – 3 = 5x + 12 19) 9x – 11 = 13 – 3x 20) (x – 2x + 1) – 4 = 0
21) 5x + 5 = 2x + 3 22) – 4x + 5 = – 5x + 6 23) 2x(x – 3) + 6(x – 3) = 0
24) x + 1 = 2( x + 7) 25) x2 + 3x – 4 = 0 26) ( x – 2 )( x + 1 )( x + 3 ) = 0
27) 28) 29)
30) 2x – 3 = 4x + 6 31) x ( x – 1 ) = – x ( x + 3 ) 32) (x + 1)( x – 5) – x ( x – 6 ) = 3x + 7
33) 34) 35)
36)3x – 2( x – 3 ) = 6 37) ( x – 1 )2 = 9 ( x + 1 )2 38)
39) x – 8 = 3 – 2( x + 4 ) 40) 90 – x = 2(120 – 3x) 41) ( x – 2 )( x + 1 )( x + 3 ) = 0
43) ( x – 1 )2 – 9 = 0 44) (x-1) (3x+1)=0 45)
46) 47) 48)
49) 50) 51)
52) 53) 54) 2x – 3 = 4x + 7 55) 4x + 20 >0
56) ( 2x – 6 )( x2 + 2 ) = 0 57) 1+ 58)
59) (x + 3).(x2 – 4) = 0 60) (x2 + 3x – 4 )3 + (2×2 – 5x + 3 )3 = (3×2 – 2x – 1)3
61) (x2 – 2x + 1) – 4 = 0 62) (x + 3).(x2 – 4) = 0 63) + = 1 +
64) = 2 65) 66)
67) 68) 69) 2x – 3 = 4x + 6
70) x ( x – 1 ) = – x ( x + 3 ) 71) 72) 72) ( x – 1 )2 – 9 = 0
73) 74) 75)
76) 3x – 2( x – 3 ) = 6 77) ( x – 1 )2 = 9 ( x + 1 )2 78) x – 8 = 3 – 2( x + 4 ) 79) 80) 81) 82) 83) 84)
85) 2x – 3 = 4x + 7 86) ( 2x – 6 )( x2 + 2 ) = 0 87) 2x – 3)(x + 1) + x(x – 2) = 3(x + 2)2
88) = 2 89) 90) 1 + =
91) 92) 93) 15 – 7x = 9 – 3x 94) (3x – 2)(4 + 5x) = 0
95) 96) (x2 – 6x + 9) – 4 = 0 97) (x2 – 25) + (x – 5)(2x – 11) = 0 98) 15 – 8x = 9 – 5x. 99) (x – 1)(5x + 3) = (3x – 8)(x – 1) 100) (2 – 3x)(x +1) = (3x – 2)(2 – 5x)
101) 102) 103)
104) ( x – )( 2x + 5 ) = 0 105) 106) 107) 108) 109) (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.