40 CAU TRĂC NGHIẸM HAM BAC NHẤT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về 40 CAU TRĂC NGHIẸM HAM BAC NHẤT, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

40 CÂU TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT ( 40 câu- đáp án A)

MỨC ĐỘ

CÂU
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

40
10
10
15
5

Câu 1. Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x + 1 là:
A. (;0); B. (;1); C. (2;-4); D. (-1;-1)
Câu 2. Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x – 1 là:
A. (-1;1) B. (0;1) C. (2;-4); D. (-1;-3)
Câu . Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất:
A. B. C. D.

Câu 4. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất:
A. y = B. y = 1-x C. y = x+ D. y =
Câu 5. Trong các hàm số bậc nhất sau, hàm nào là hàm nghịch biến trên R:
A. B. C. D.
Câu 6.Trong các hàm số bậc nhất sau, hàm nào đồng biến trên R:
A. B. C. D.
Câu 7. Hệ số góc của đường thẳng: là:
A. -4 B. -4x C. 4 D. 9
Câu 8. Hệ số góc của đường thẳng: là:
A. -2 B. -2x C. 4 D. 2
Câu 9. Hệ số góc của đường thẳng: là:
A. 3 B. 1 C. -3 D. -1
Câu 10. Đường thẳng y=2x-1 cắt trục tung tại điểm nào:
A. (0;-1) B. (1;1) C. (0;2) D. (2;1)

11/ Hàm số bậc nhất y = (k – 3)x – 6 đồng biến khi:
A. k >3 B. k -3 C. k > -3 D. k 3
12/ Hàm số y = (m-3)x +1 là hàm số nghịch biến khi:
A. m 3 C. m = 3 D. m >1
13/ Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:
A. -8 B. 8 C. 4 D. -4
14/ Đường thẳng y = x – 2 song song với đường thẳng nào sau đây:
A. y = x – 2 B. y = x + 2 C. y = – x D. y = – x + 2
15/ Đường thẳng y = -x +2 song song với đường thẳng nào sau đây:
A. y = x -5 B. y = x +2 C. y = -2x + 3 D. y = -x -3
16/ Đường thẳng y = x – 2 song song với đường thẳng nào sau đây:
A. y = 2 – x B. y = x + 2 C. y = – x D. y = – x + 2
17/ Hàm số y = (2 – m)x + 4 đồng biến khi
A. m 2 C. m 2 D. m 2
18/ Điểm A(1; 2) thuộc đồ thị hàm số
A. y = x + 2 B. y = x + 1 C. y = x – 1 D. y = – x + 1
19/ Đường thẳng d: vuông góc với đường thẳng nào trong các đường thẳng sau:
A. B . C. D.
20/ Cho hai đường thẳng . Khẳng định nào sau đây đúng:
A. d1 trùng d2 B. d1 vuông góc d2 C. d1 cắt d2 D.
21/ Khẳng định nào về hàm số là sai:
A. cắt Oy tại B. nghịch biến R C. cắt Ox tại D. đồng biến trên R
22/ Khẳng định nào về hàm số là sai:
A. nghịch biến R B. cắt Ox

Hỏi và đáp