4 ĐỀ TOÁN 8 HKI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về 4 ĐỀ TOÁN 8 HKI, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 03.12.2012
Ngày kiểm tra: 8B:
8D:

Tiết 33 + 34
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Thời gian: 90 phút.

1. Mục tiêu bài kiểm tra
a. Kiến thức:
– Kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh và vận dụng kiến thức đã học cả đại số và hình học trong học kí I
b. Kĩ năng:
– Học sinh được rèn luyện kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử, quy đồng mẫu nhiều phân thức, tính giá trị của biểu thức và nhận dạng các hình.
c. Thái độ:
– Có thái độ trung thực, tự giác trong quá trình kiểm tra.
2.Nội dung đề
a) Ma trận đề kiểm tra

Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung và phương pháp dùng hằng đẳng thức
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng hằng đẳng thức

Số câu
Số điểm . Tỉ lệ %
2

1
0,5đ

3
1,5đ = 15%

2.Chia đa thức cho đơn thức, chia hai đa thức một biến đã sắp xếp dạng đơn giản. tính giá trị của biểu thức tại giá trị của biến

Chia đa thức cho đơn thức

giá trị của biểu thức

Chia hai đa thức một biến đã sắp

Số câu
Số điểm . Tỉ lệ %

1
0,5 đ

1
0,5đ

1

3
2đ = 20%

3.Quy đồng mẫu hai phân thức dạng đơn giản. các phép toán về công phân thức. chia hai phân thức dạng đơn giản

Quy đồng mẫu hai phân thức đơn giản

Cộng trừ chia hai đa thức một biến

Số câu
Số điểm . Tỉ lệ %

1

1

2
3đ = 30%

4.Hình bình hành. Hình thoi các dấu hiệu nhân biết các tứ giác và điều kiện để tứ giác là hình có yêu cầu đã cho.
Tóm tắt được bài toán vẽ được hình

Hình bình hành

Thêm điều kiện để một hình ban đầu là một hình khác

Số câu
Số điểm . Tỉ lệ %

1

1
0,5đ

1

3
3,5đ = 35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

4
2,5đ
25%

4
2,5đ
25%

3
5 đ
50%

11
10đ
100%

b/ Nội dung đề kiểm tra
Bài1. Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử.
a.
b.
c.
Bài 2.
a. Cho biểu thức
Không thực hiện phép tính chứng tỏ rằng đa thức A chia hết cho đơn thức B
b.Hãy thu gọn Q=
c.Tính giá trị của biểu thức Q= tại x =-1
Bài 3. Thực hiện phép tính
a. Quy đồng mẫu các phân thức sau đây
;
b.Thực hiện phép tính
;
Bài 4. Cho tức giác ABCD và các điểm E,F,G,H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, .
a.Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình bình hành
b.Hai đường chéo của tứ giác ABCD phải có điều kiện gì thì EFGH là hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông.

3. Đáp án + Biểu điểm

Bài
Nội dung đáp án
Điểm

1
Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử.
a.
b.
c.

0,5
0,5
0,5

2
a. Đa thức A chia hết cho đơn thức B vì tất cả các hạng tử của A đều chia hết cho B
b.Thu gọn Q =
c. Giá trị của biểu thức Q tại x = -1 là:

Hỏi và đáp