4 Đề tham khảo KT tiết 39 Số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về 4 Đề tham khảo KT tiết 39 Số học 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

: ……………………
Lớp : ………..
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA
ĐỀ 1
Điểm

Bài 1 : (2 điểm) Trong các số : 512 ; 435 ; 4380 ; 993
a) Số nào chia hết cho 2 ?
b) Số nào chia hết cho 3 ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 2 : (1 điểm) Áp tính chất chia hết , xét xem 75 + 340 có chia hết cho 5 không ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 3 : (2 điểm)
a) Tìm các ước của 18 trong các số sau : 3 ; 4 ; 5 ; 9 ; 16
b) Tìm các bội của 7 trong các số sau : 13 ; 17 ; 21 ; 39 ; 63
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 4 : (1 điểm) Phân tích số 56 ra thừa số nguyên tố .
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 5 : (2 điểm) Tìm ƯCLN (20 ; 36).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 6 : (2 điểm)
Số học sinh của một trường trong khoảng từ 200 đến 250 học sinh, khi xếp hàng theo hàng 10, hàng 12, hàng 15 thì đều hàng. Tính số học sinh của trường đó.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
: ……………………
Lớp : ………..
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA
ĐỀ 2
Điểm

Bài 1 : (2 điểm)
a) Tìm các ước của 15 trong các số sau : 2 ; 5 ; 10 ; 13 ; 15
b) Tìm các bội của 9 trong các số sau : 10 ; 14 ; 18 ; 36 ; 97
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 2 : (2 điểm) Tìm ƯCLN (40 ; 60)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 3 : (2 điểm) Trong các số : 173 ; 405 ; 883 ; 2460
a) Số nào chia hết cho 5 ?
b) Số nào chia hết cho 9 ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 4 : (1 điểm) Áp dụng tính chất chia hết, xét xem 48 + 80 có chia hết cho 8 không ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 5 : (1 điểm) Phân tích số 90 ra thừa số nguyên tố .
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Bài 6 : (2 điểm)
Các sách khi xếp thành từng bó 15 cuốn, 18 cuốn, 20 cuốn thì đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 300 đến 450 quyển. Tính số quyển sách.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
: ……………………
Lớp : ………..
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA
ĐỀ 3
Điểm

Bài 1 : (2 điểm) Trong các số : 187 ; 1347 ; 1505 ; 6534
a) Số nào chia hết cho 3 ?
b) Số nào chia hết cho 9 ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 2 : (1 điểm) Áp dụng tính chất chia hết, xét xem 35 + 48 có chia hết cho 6 không ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 3 : (2 điểm)
a) Tìm các ước của 14 trong các số sau : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 13
b) Tìm các bội của 4 trong các số sau : 8 ; 14 ; 20 ; 25 ; 34
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 4 : (1 điểm) Phân tích số 42 ra thừa số nguyên tố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.