4 De KT C3 DS9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về 4 De KT C3 DS9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 1. ( Thời gian làm bài 45 phút)
Câu 1: nào là phương trình bậc nhất hai ẩn; cho VD minh
Câu 2: Cặp số (–2; –1) là nghiệm của phương trình nào :
A. 2x – y = 3 B. x + 5y = 7 C. 4x – y = –7 D. –3x + y = 7
Câu 3: Phương trình x – 2y = 0 có nghiệm tổng quát là:……………
Câu 4: Cặp số (2; –3) là nghiệm của hệ phương trình nào :
A. B. C. D.
Câu 5: Hệ phương trình có nghiệm là: (x =… ; y = ….)
Câu 6: Với giá trị nào của a và b thì hệ phương trình nhận (–2; 3) làm nghiệm:
II. Các bài Toán :
Bài 1: Giải các hệ phương trình sau: (4 )
a/ b/
Bài 2: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết tổng hai lần chữ số hàng chục với chữ số hàng đơn vị bằng 11. Nếu viết theo thứ tự ngược lại thì được số mới lớn hơn số đã cho là 45 (3 )

KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 2. ( Thời gian làm bài 45 phút)
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Cặp số (2; –3) là nghiệm của hệ phương trình nào :
Câu 2: Hệ phương trình có nghiệm là: (x = …; y = ….)
Câu 3: Với giá trị nào của a và b thì hệ phương trình nhận (–2; 3) làm nghiệm:

Câu 4: nào là phương trình bậc nhất hai ẩn; cho VD minh
Câu 5: Cặp số (–2; –1) là nghiệm của phương trình nào :
A. –3x + y = 7 B. x + 5y = 7 C. 2x – y = 3 D. 4x – y = –7
Câu 6: Phương trình x – 2y = 0 có nghiệm tổng quát là:
A. (x…….; y = …….. )
II. Các bài toán :
Bài 1: Giải các hệ phương trình sau: (4 )
a/ b/
Bài 2: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết tổng hai lần chữ số hàng chục với chữ số hàng đơn vị bằng 14. Nếu viết theo thứ tự ngược lại thì được số mới lớn hơn số đã cho là 45 (3 )

KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 3 ( Thời gian làm bài 45 phút)
Câu 1: nào là phương trình bậc nhất hai ẩn; cho VD minh
Câu 2: Cặp số (–2; –1) là nghiệm của phương trình nào :
A. 2x – y = 3 B. x + 5y = 7 C. 4x – y = –7 D. –3x + y = 7
Câu 3: Phương trình x – 2y = 0 có nghiệm tổng quát là:
(x………..; y……..)
Câu 4: Cặp số (2; –3) là nghiệm của hệ phương trình nào :
A. B. C. D.
Câu 5: Hệ phương trình có nghiệm là: (x =…..; y =…..) Câu 6: Với giá trị nào của a và b thì hệ phương trình nhận (–2; 3) làm nghiệm:
II. Các bài toán :
Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:
a/ b/
Bài 2: Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 70m. Nếu tăng chiều dài 2m và giảm chiều rộng 2m thì diện tích miếng đất
giảm đi 14m2. Tính chiều dài và chiều rộng của miếng đất
KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 4 ( Thời gian làm bài 45 phút)
Câu 1: Cặp số (2; –3) là nghiệm của hệ phương trình nào :
A. B. C. D.
Câu 2: Hệ phương trình có nghiệm là: (x…..;y………)
Câu 3: Với giá trị nào của a và b thì hệ phương trình nhận (–2; 3) làm nghiệm:
Câu 4: nào là phương trình bậc nhất hai ẩn; cho VD minh
Câu 5: Cặp số (–2; –1) là nghiệm của phương trình nào :
A. –3x + y = 7 B. x + 5y = 7 C. 2x – y = 3 D. 4x – y = –7
Câu

Hỏi và đáp