4 DE KT 1 TIET C1 + DA+MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về 4 DE KT 1 TIET C1 + DA+MT, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường: THCS Lương Thế Vinh
Lớp: …….
Họ và Tên: ………………………
Thứ…………ngày……….. tháng … năm 2011
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI 7 – Bài số 1

Điểm

Lời phê

ĐỀ 1:
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Đánh dấu (X) vào ý trả lời đúng nhất:
Câu 1: quả phép tính :
A. – 0,1 B. – 1 C. – 10 D. – 100
Câu 2: Tìm x thì x :
A. B. C. D.
Câu 3: Cho thì :
A. t = 3 B. t = – 3 C. t = 3 t = – 3 D.
Câu 4: Cho lệ thức thì x bằng :
A. – 57 B. – 5,7 C. – 6 D. – 3
Câu 5: Cho và x + y – z = 20 thì :
A. x = 32 , y = 48 , z = 50 B. x = 32 , y = 48 , z = 60
C. x = 32 , y = 44 , z = 50 D. x = 30 , y = 48 , z = 50
Câu 6: Cho thì m2 :
A. 81 B. 3 C. 27 D. 9

II/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: ( 2 đ) Tính
a) b)
Bài 2: ( 3 đ) Tìm x biết :
a) b)
c)
Bài 3: ( 2 đ)
Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Tính các cạnh của tam giác biết chu vi của nó là 13,2 cm.
BÀI LÀM

Trường: THCS Lương Thế Vinh
Lớp: …….
Họ và Tên: ………………………
Thứ…………ngày……….. tháng … năm 2011
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI 7 – Bài số 1

Điểm

Lời phê

ĐỀ 2:
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Đánh dấu (X) vào ý trả lời đúng nhất:
Câu 1: quả phép tính :
A. B. C. D.
Câu 2: Tìm x thì x :
A. B. C. D.
Câu 3: Cho thì :
A. t = 3 B. t = – 3 C. t = 3 t = – 3 D.
Câu 4: Cho lệ thức thì x bằng :
A. – 10 B. – 9 C. – 8 D. – 7
Câu 5: Cho 5x = 2y và 3x + 7y = – 82 thì :
A. x = – 4 , y = – 10 B. x = – 4 , y = – 8
C. x = 4 , y = 10 D. x = – 8 , y = – 20
Câu 6: Cho thì m :
A. 6 B. 3 C. 9 D. – 9

II/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: ( 2 đ) Tính
a) b)
Bài 2: ( 3 đ) Tìm x biết :
a) b)
c)
Bài 3: ( 2 đ)
Một hình chữ nhật có các kích thước tỉ lệ với các số 3 ; 5. Tính các kích thước của hình chữ nhật biết chu vi của hình chữ nhật là 160 m.
BÀI LÀM

Trường: THCS Lương Thế

Hỏi và đáp