4 đề kiểm tra số học 6 chương II(HKII) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về 4 đề kiểm tra số học 6 chương II(HKII), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra: 45 phút. Môn: Số học 6(chương ii)

Câu 1: ( 1, 5 điểm) a, Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu?
b, áp dụng tính: (- 165 ) + (- 32); 55 + 108.
Câu 2: ( 1, 5 điểm) Thực hiện các phép tính:
a, 105 – 18.(5 + 6) b, 32 + 5.(6 – 15)
Câu 3: ( 3 điểm) Tìm số nguyên x biết:
a, 15 – ( x – 7 ) = – 21 b,-5x – ( -3) = 13 c, | x – 3| + 8 = 7 d, (x – 2).( x + 15) = 0
Câu 4: ( 2,5 điểm) Tính các tổng đại số sau:
a, – 326 – ( 115 – 326) b, 36.82 + 18.36 c, 34.( -84) + 17.(-32)
Câu 5: ( 1 điểm) a, Tìm tất cả các ước của – 12 ; b, Tìm năm bội của 12
Câu 6: ( 0,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức M = 2012 – ( x – 1)2

Đề kiểm tra: 45 phút. Môn: Số học 6(chương ii)

Câu 1: ( 1, 5 điểm) a, Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu?
b, áp dụng tính: (- 176 ) + 50;
Câu 2: ( 1, 5 điểm) Thực hiện các phép tính:
a, 110 – 15.(3 + 8) b, 38 + 6.(7 – 13)
Câu 3: ( 3 điểm) Tìm số nguyên x biết:
a, 45 – ( x – 9) = – 35 b,-6x – ( -7) = 25 c, | x +9| – 7 = – 12 d, (x + 15).( x – 12) = 0
Câu4: ( 2,5 điểm) Tính các tổng đại số sau:
a, – 1911 – (1234 – 1911) b,156.72 + 28.156 c, 32.( -39) + 16.(-22)
Câu 5: ( 1 điểm) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: -39; 457; 0; – 567; 234
Câu 6: ( 0,5 điểm) Tìm số nguyên n sao cho n – 6 chia hết cho n – 4

Đề kiểm tra: 45 phút. Môn: Số học 6(chương ii)

Câu 1: ( 1, 5 điểm) a, Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu?
b, áp dụng tính: (- 165 ) . (- 20); 55 . 30
Câu 2: ( 1, 5 điểm) Thực hiện các phép tính:
a, 201 – 14.(7 + 4) b, 126+ 4.(8– 17)
Câu 3: ( 3 điểm) Tìm số nguyên x biết:
a, 46 – ( x – 11 ) = – 48 b,-7x – ( -9) = 30 c, | x – 12| – 11 = 9 d, (x – 7).( x + 19) = 0
Câu 4: ( 2,5 điểm) Tính các tổng đại số sau:
a, – 1945 – ( 567- 1945) b, 184.33 + 67.184 c, 44.( -36) + 22.(-28)
Câu 5: ( 1 điểm) a, Tìm tất cả các ước của – 14; b, Tìm năm bội của14
Câu 6: ( 0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức N = | x – 3 | + 10

Đề kiểm tra: 45 phút. Môn: Số học 6(chương ii)

Câu 1: ( 1, 5 điểm) a, Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu?
b, áp dụng tính: (- 136) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.