34 bài hình học khó lớp 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về 34 bài hình học khó lớp 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1: Từ A ở ngoài (O;R) vẽ 2 tiếp tuyến AB,AC và cát tuyến ADE (AD nằm giữa AO và AB)
a/Cm : ABOC nội tiếp và AO(BC
b/Cm : AB2=AD.AE và BD.EC=DC.BE
c/K là trung điểm CE , OK cắt AC tại G. Cm : OB2=OK.OG
d/AO cắt BE tại F. Cm : OEFG nội tiếp

Bài 2 : Từ A nằm ngoài (O) vẽ 2 tiếp tuyến AB,AC. Gọi H là giao điểm AO và BC.
a/Cm : ABOC nội tiếp và AO là đường trung trực của BC
b/Vẽ dây BE//AC, AE cắt (O) tại D. Cm : AB2=AD.AE
c/Cm : DHOE nội tiếp
d/Vẽ dây BV//AO. Cm : V,O,C thẳng hàng
e/Trên BE lấy G, vẽ GH vuông góc EC tại H cắt BV tại F. Gọi K là trung điểm GE.
Cm : FK vuông góc KC.

Bài 3 : Từ A ở ngoài (O;R) vẽ 2 tiếp tuyến AB,AC và cát tuyến ADE (AD nằm giữa AO và AB),
OK(DE tại K và cắt BC tại N
a/Cm : A,B,K,O,C cùng thuộc một đường tròn và
KA là phân giác của góc BKC
b/Cm : DHOE nội tiếp và HB là phân giác của góc DHE
c/BH cắt DE tại R. Cm : DR.AE=RE.AD.
d/AB cắt NE tại F. Cm : FB=FE
e/Qua B vẽ đường thẳng song song AC cắt FC tại I và cắt EC tại M.
Cm : I là trung điểm BM

Bài 4 : Cho ∆ABC nội tiếp đường tròn (O) có BE và CD là 2 đường cao cắt nhau tại H, AH cắt BC
tại F
a/Cm : BDEC, DHFB, EHFC nội tiếp
b/Cm :
c/Cm :
d/Cm :
e/Tiếp tuyến tại B cắt tiếp tuyến tại A và tại C
lần lượt tại M,N. Qua trung điểm I của MN vẽ
đường thẳng song song AM cắt NC tại K.
Gọi P là giao điểm của IK và AB
Cm : OBPN nội tiếp

Bài 5 : Cho ∆ABC nội tiếp đường tròn (O) có 3 đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H
a/Cm : BFED nội tiếp và xác định tâm M
b/Cm : H là tâm đường tròn nội tiếp ∆DEF
c/Vẽ đường kính AN. Cm : H,M,N thẳng hàng và AH=2OM
d/Từ A vẽ các đường thẳng song song với BE,CF lần lượt cắt CF,BE tại P và Q
Cm : PQ(AM

Bài 6 : Cho ∆ABC nhọn nội tiếp (O;R) có 2 đường cao AF và BE cắt nhau tại H
a/Cm : FHEC, AEFB nội tiếp
b/Vẽ đường kính AK. Cm : BHCK là hình bình hành
c/HK cắt BC tại M. Cm : AH=2OM
d/Cm :
e/Trên cung nhỏ AC lấy điểm D.
Cm :

Bài 7 : Cho (ABC nhọn có 3 đường cao AD,BF,CE cắt nhau tại H
a/Cm : BEFC nội tiếp và xác định tâm K
b/Cm : EC là phân giác FED
c/Gọi I,J lần lượt là hình chiếu của H lên EF,FD. Cm : HI=HJ
d/AD cắt IJ tại M, EM cắt FD tại N. Cm : M là trung điểm EN
e/Cm : Diện tích (DEF gấp đôi diện tích (DMF

Bài 8 : Từ A ở ngoài (O) vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ADE. Vẽ BH(AO tại H
a/Cm : AB2=AD.AE
b/AO cắt (O) tại I. Cm : BI là phân giác góc ABH
c/Cm : DHOE nội tiếp
d/Cm : BH2=DH.HE
e/N là trung điểm HB. Đường trung trực của AB cắt NO tại K
Cm : KA là tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.