30 ĐỀ TOÁN ÔN TẬP CÓ ĐÁP ÁN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về 30 ĐỀ TOÁN ÔN TẬP CÓ ĐÁP ÁN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 1

Câu 1. Với mọi số tự nhiên n 2 hãy so sánh:
a. A= với 1 .
b. B = với 1/2
Câu 2: Tìm phần nguyên của , với
Câu 3: Tìm tỉ lệ 3 cạnh của một tam giác, biết rằng cộng lần lượt độ dài hai đường cao của tam giác đó thì tỉ lệ các kết quả là 5: 7 : 8.
Câu 4: Cho góc xoy , trên hai cạnh ox và oy lần lượt lấy các điểm A và B để cho AB có độ dài nhỏ nhất.
Câu 5: Chứng minh rằng nếu a, b, c và là các số hữu tỉ.
———————————————————-

Đề 2:
Môn: Toán 7

Bài 1: (3 điểm): Tính

Bài 2: (4 điểm): Cho chứng minh rằng:
a) b)

Bài 3:(4 điểm) Tìm biết:
a) b)

Bài 4: (3 điểm) Một vật chuyển động trên các cạnh hình vuông. Trên hai cạnh đầu vật chuyển động với vận tốc 5m/s, trên cạnh thứ ba với vận tốc 4m/s, trên cạnh thứ tư với vận tốc 3m/s. Hỏi độ dài cạnh hình vuông biết rằng tổng thời gian vật chuyển động trên bốn cạnh là 59 giây

Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có , vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:
Tia AD là phân giác của góc BAC
AM = BC

Bài 6: (2 điểm): Tìm biết:

Đề 3

Bài 1:(4 điểm)
a) Thực hiện phép tính:

b) Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thì :
chia hết cho 10

Bài 2:(4 điểm)
Tìm x biết:
a.

b.
Bài 3: (4 điểm)
Số A được chia thành 3 số tỉ lệ theo . Biết rằng tổng các bình phương của ba số đó bằng 24309. Tìm số A.
Cho . Chứng minh rằng:
Bài 4: (4 điểm)
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:
a) AC = EB và AC // BE
b) Gọi I là một điểm trên AC ; K là một điểm trên EB sao cho AI = EK . Chứng minh ba điểm I , M , K thẳng hàng
c) Từ E kẻ . Biết = 50o ; =25o .
Tính và
Bài 5: (4 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A có , vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:
Tia AD là phân giác của góc BAC
AM=BC

Đề 4
Bài 1: (2 điểm)
Cho A = 2-5+8-11+14-1798-101
a, Viết dạng tổng quát dạng thứ n của A
b, Tính A
Bài 2: ( 3 điểm)
Tìm x,y,z trong các trờng hợp sau:
a, 2x = 3y =5z và =5
b, 5x = 2y, 2x = 3z và xy = 90.
c,
Bài 3: ( 1 điểm)
Cho và (a1+a2a9 ≠0)
Chứng minh: a1 = a2 = a3a9
2. Cho tỉ lệ thức: và b ≠ 0
Chứng minh c = 0
Bài 4: ( 2 điểm)
Cho 5 số nguyên a1, a2, a3, a4, a5. Gọi b1, b2, b3, b4, b5 là hoán vị của 5 số đã cho.
Chứng minh rằng tích (a1-b1).(a2-b2).(a3-b3).(a4-b4).(a5-b5) 2
Bài 5: ( 2 điểm)
Cho đoạn thẳng AB và O là trung điểm của đoạn thẳng đó. Trên hai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.