2ĐỀ KT CHUONG 4 CO MT ĐÃ DUYỆT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về 2ĐỀ KT CHUONG 4 CO MT ĐÃ DUYỆT, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐAI SỐ 8 CHƯƠNG 4

Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
KQ
TL

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân
Ch1: Nhận biết bất đẳng thức

Ch2:biết áp dụng tính chất cơ bản của BĐT để so sánh 2 số

Ch3: cm 1 bđt

Ch4 cm 1bđt theo tính bắc cầu

Số câu
Số điểm
Câu1:ch1
0,5đ

Câu2: ch2
0,5đ

Câu9a: ch3(1đ)

Câu 9b ch4
0,5đ
3 câu 2,5đ

2. bpt bậc nhất 1 ẩn, bpt tương đương

Ch5: Hiểu được các quy tắc: biến đổi Bpt để được BPT tương đương

Số câu
Số điểm

Câu 3: ch 5
0,5

1
0,5đ

3.Giải bpt bậc nhất một ẩn
Ch6: biết cách giải bpt đơn giản

Ch7: biểu diễn tập nghiệm của 1 BPT trên trục số

Ch8:Giải được
-BPT bậc nhất 1 ẩn
Ch9:Giải được BPT đưa về BPT bậc nhất 1 ẩn

Số câu
Số điểm
Câu4:Ch6 0, 5đ

Câu5: ch7
0, 5đ

Câu 7 Câu 7a,b ch8
Câu 7c,d ch9

5

4. pt chứa dấu giá trị tuyệt đối

Ch10: định nghĩa giá trị tuyệt đối.

Ch11: giải pt :
|ax|=b; hoặc |ax+b| +c=0

Số câu
Số điểm

Câu6:ch10
0.5

Câu 8: ch 11
1,5đ

2
2,0đ

Tổng số câu
Tổng số điểm
2 câu
1
4 câu

7 câu

13câu
10đ

Hỏi và đáp