25 de thi hsg hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về 25 de thi hsg hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

§Ò sè 1
Thêi gian lµm bµi: 120 phót

C©u1: (2 ®iÓm)
Cho d·y tØ sè b»ng nhau:
T×m gi¸ trÞ biÓu thøc: M=
C©u2: (1 ®iÓm) .
Cho S =.
Chøng minh r»ng S kh«ng ph¶i lµ sè chÝnh ph­¬ng.
C©u3: (2 ®iÓm)
Mét « t« ch¹y tõ A ®Õn B víi vËn tèc 65 km/h, cïng lóc ®ã mét xe m¸y ch¹y tõ B ®Õn A víi vËn tèc 40 km/h. BiÕt kho¶ng c¸ch AB lµ 540 km vµ M lµ trung ®iÓm cña AB. Hái sau khi khëi hµnh bao l©u th× «t« c¸ch M mét kho¶ng b»ng 1/2 kho¶ng c¸ch tõ xe m¸y ®Õn M.
C©u4: (2 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC, O lµ ®iÓm n»m trong tam gi¸c.
a. Chøng minh r»ng:
b. BiÕt vµ tia BO lµ tia ph©n gi¸c cña gãc B. Chøng minh r»ng: Tia CO lµ tia ph©n gi¸c cña gãc C.
C©u 5: (1,5®iÓm).
Cho 9 ®­êng th¼ng trong ®ã kh«ng cã 2 ®­êng th¼ng nµo song song. CMR Ýt nhÊt còng cã 2 ®­êng th¼ng mµ gãc nhän gi÷a chóng kh«ng nhá h¬n 200.
C©u 6: (1,5®iÓm).
Khi ch¬i c¸ ngùa, thay v× gieo 1 con sóc s¾c, ta gieo c¶ hai con sóc s¾c cïng mét lóc th× ®iÓm thÊp nhÊt lµ 2, cao nhÊt lµ 12. c¸c ®iÓm kh¸c lµ 3; 4; 5 ;6… 11. H·y lËp b¶ng tÇn sè vÒ kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn mçi lo¹i ®iÓm nãi trªn? TÝnh tÇn xuÊt cña mçi lo¹i ®iÓm ®ã.
———————————— HÕt ———————————————-

§Ò sè 2.
Thêi gian lµm bµi: 120 phót
C©u 1: T×m c¸c sè a,b,c biÕt r»ng: ab =c ;bc= 4a; ac=9b
C©u 2: T×m sè nguyªn x tho¶ m·n:
a,(5x-3( 4 c, (4- x( +2x =3
C©u3: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: A =(x( +(8 -x(
C©u 4: BiÕt r»ng :12+22+33+…+102= 385. TÝnh tæng : S= 22+ 42+…+202
C©u 5 :
Cho tam gi¸c ABC ,trung tuyÕn AM .Gäi I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AM, BI c¾t c¹nh AC t¹i D.
a. Chøng minh AC=3 AD
b. Chøng minh ID =1/4BD
————————————————- HÕt ——————————————
§Ò sè 3
Thêi gian lµm bµi: 120 phót

C©u 1 . ( 2®) Cho: . Chøng minh: .
C©u 2. (1®). T×m A biÕt r»ng: A = .
C©u 3. (2®). T×m ®Ó A( Z vµ t×m gi¸ trÞ ®ã.
a). A = . b). A = .
C©u 4. (2®). T×m x, biÕt:
a) = 5 . b). ( x+ 2) 2 = 81. c). 5 x + 5 x+ 2 = 650
C©u 5. (3®). Cho ( ABC vu«ng c©n t¹i A, trung tuyÕn AM . E ( BC, BH( AE, CK ( AE, (H,K ( AE). Chøng minh ( MHK vu«ng c©n.
——————————– HÕt ————————————

§Ò sè 4
Thêi gian lµm bµi : 120 phót.

C©u 1 : ( 3 ®iÓm).
1. Ba ®­êng cao cña tam gi¸c ABC cã ®é dµi lµ 4,12 ,a . BiÕt r»ng a lµ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.