2 ĐỀ KTRA C.3 ĐẠI SỐ 7 (MA TRẬN ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về 2 ĐỀ KTRA C.3 ĐẠI SỐ 7 (MA TRẬN ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.
Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.
Dựa vào khái niệm xác định số các giá trị, các giá trị khác nhau, tần số của giá trị.
Biết tìm dấu hiệu điều tra.

-Biết lập bảng tần số.
-Biết rút ra một số nhận xét.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5
25%
1
1
10%

1
2,5
25%

7
6
60%

2.
Biểu đồ

Hiểu cách dựng biểu đồ đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10%

3.
Số trung bình cộng

Biết tìm mốt của dấu hiệu.

Biết cách tính số trung bình cộng.

Vận dụng kiến thức về số trung bình cộng để chứng minh đẳng thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%
1
0,5
5%

1
1
10%

1
1
10%
4
3
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3,5
35%
2
1
10%
4
5,5
60%
12
10
100%

Trường THCS Mỹ Quang
Họ và tên: ………………………………….
Lớp: 7…
KIỂM TRA CHƯƠNG 3
Môn: ĐẠI SỐ
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm

Lời phê của thầy giáo:

TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Hãy chọn chữ cái đúng trước câu trả lời đúngnhất ghi vào bài làm
Theo dõi thời gian vẽ một bức tranh (tính theo phút) của học sinh một lớp 7A. Cô giáo lập được bảng sau:
Thời gian (x)
30
35
38
39
40
42
45

Tần số (n)
3
5
4
5
10
9
4
N = 40

Câu 1: Có bao nhiêu bạn đọc tham gia vẽ tranh?
A.40 B. 30 C. 35 D. 20
Câu 2: Số mốc thời gian khác nhau là:
A. 6 B. 10 C. 7 D. 40
Câu 3: Có bao nhiêu bạn đọc vẽ tranh trong 38 phút?
A. 3 B. 5 C. 4 D. 9
Câu 4: Có 9 bạn đọc vẽ tranh trong:
A. 40 B. 42 C. 45 D. 39
Câu 5: Thời gian vẽ chậm nhất là:
A. 45 B. 30 C. 42 D. 10
Câu 6: Mốt của dấu hiệu là:
A. 42 B. 45 C. 39 D. 40

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (6,0 điểm)
Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau::
4
5
3
5
10
6
3
5
2
5
3
6
5
8
7

6
2
6
5
2
7
6
4
5
9
2
7
3
10
5

Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu? (1,0 đ)
Lập bảng “ Tần số”. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. ( Làm tròn số đến 0,1) (2,0 đ)
Mốt của dấu hiệu là bao nhiêu? (0,5 đ)
Rút ra một số nhận xét? (1,5 đ)
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. (1,0 đ)

Bài 2: (1,0 điểm)
Trung bình cộng của sáu số là 4.Do thêm số thứ bảy nên trung bình cộng của bảy số là 5.Tìm số thứ bảy.
BÀI LÀM:
TRẮC NGHIỆM

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án

II. TỰ

Hỏi và đáp