2 Đề KT 15′ chương I Hình 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về 2 Đề KT 15′ chương I Hình 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ĐỀ 1
Họ và tên : ………………………Lớp :…… MÔN TOÁN 9 Thời gian 15 phút

ĐIỂM
Lời phê của giáo viên

ĐỀ BÀI:
Câu 1 : Cho tam giác ABC , biết , , a =72 . Độ dài cạnh c là :
A, 38,154 B, 39,213 C, 40,325 D, 41,154
Câu 2 : Cho tam giác ABC , biết , , b = 20 . Độ dài cạnh a là
A, 25 B, 26,912 C, 28,542 D, 29,357
Câu 3: Trong các câu sau câu nào sai ?
A, sin20 0 < sin35 0 B, sin35 0 sin20 0 D, 0 > sin35 0
Câu 4: Trong các câu sau câu nào sai ?
A, cotg80 0 > cotg60 0 B, cotg60 0 < tg65 0 C, tg 65 0 < tg80 0 D, cotg80 0 < tg65 0
Câu 5 : Câu nào sau đây đúng
A, cos 870 > sin 470 B, sin 470 sin 780 D, sin47 0 > sin78 0
Câu 6: Cho một tam giác vuông , có góc nhọn . Câu nào sau đây sai
A, Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là cosin của góc , kí hiệu cos
B, Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cosin của góc , kí hiệu cos
C, Tỉ số giữa cạnh và cạnh kề được gọi là tang của góc , kí hiệu tg (hay tan )
D, Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh được gọi là cotang của góc , kí hiệu cotg
E, Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là cosin của góc , kí hiệu sin
Câu 7 : Một cái thang dài 6 m , được đặt tạo với mặt đất một góc 60 0 . Vậy chân thang cách chân tường bao nhiêu mét ?
A, 3 B, 3,2 C,7,8 D, E,
Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Câu nào sau đây sai ?
A, AB2 = BH . BC B, AC2 = CH . CB C, AB2 = BH . CH D, AH2 = BH . CH
E,
Câu 9: Kết quả của sin 300 là
A, B, C, D,
Câu 10: Cho biết sin x = 0,3495 thì góc nhọn x là ( làm tròn đến độ )
A, x B, x C, x D, x

BÀI LÀM:

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ĐỀ 2
Họ và tên : ………………………Lớp :…… MÔN TOÁN 9 Thời gian 15 phút

ĐIỂM
Lời phê của giáo viên

ĐỀ BÀI:
Câu 1 : Cho tam giác ABC , biết , , a =72 . Độ dài cạnh b là :
A, 59,157 B, 60,239 C, 61,059 D, 62,482
Câu 2 : Cho tam giác ABC , biết , , b = 20 . Độ dài cạnh c là
A, 16,457 B,17,152 C,18,008 D, 19,578
Câu 3: Trong các câu sau câu nào sai ?
A, sin20 0 < sin35 0 B, sin35 0 sin65 0 D, 0 > sin35 0
Câu 4: Trong các câu sau câu nào sai ?
A, cotg30 0 > cotg60 0 B, cotg60 0 < tg65 0 C, tg 65 0 < tg80 0 D, cotg20 0 < tg65 0
Câu 5 : Câu nào sau đây đúng
A, cos 870 > sin 470 B, sin 450

Hỏi và đáp