1T1-D9HKI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về 1T1-D9HKI, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9 :
Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1,Căn bậc hai.

CH1:Biết so sánh các căn bậc hai số học.
Câu: 3

Số câu :
Số điểm :

1
0,25 đ

1 0,25 đ
2,5%

2. Căn thức bậc hai. Hằng đằng thức =|a|.
CH2: Nắm được Hằng đằng thức =|a|.Điều kiện để xác định.
Câu :1,2

CH3:Nắm được Hằng đằng thức =|a|.Tìm x thông qua điều kiện để xác định của căn thức.
Câu :4,6

CH4:Vận dụng tốt hằng đằng thức =|a|.

Câu : 5

Số câu:
Số điểm:
2
0,5 đ

2
0,5 đ

1
0,25 đ

5
1,25 đ
12,5%

3,Các phép biến đổi căn bậc hai.

CH5:
Biết vận dụng tốt các phép biến đổi căn thức.
Câu: 9a,b.
CH6:Biết vận dụng tốt các phép biến đổi căn thức.
Câu: 8
CH7:
Biếtvận dụng tốt các phép biến đổi căn thức.
Câu: 9c;10a,b,c.

CH8:
Biết vận dụng tốt các phép biến đổi căn thức.
Câu:9d;11.

Số câu :
Số điểm:

2

1
0,25 đ
4 4,25 đ

2
1,75 đ
9
8,25 đ
82,5%

4. Căn bậc ba.

CH9: Biết vận dụng tốt các phép biến đổi căn bậc ba.Câu: 7.

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %

1
0,25 đ

1 0,25 đ
2,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm %
2
0,5 đ
5%
6
3 đ
30%
6
4,75 đ
47,5%
2
1,75 đ
17,5%
16
10 đ
100%

Lớp :………………………………….. Kiểm tra : 45 phút
Họ và tên:…………………………… Môn: Đại số 9

Điểm
Lời phê của GV

ĐỀ :
I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Đánh dấu ( vào các ô vuông của câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: bằng
a
-a
a

Câu 2: Với điều kiện nào thì có nghĩa
A >0
A 0
A < 0
A 0

Câu 3: Các sắp xếp nào sau đây đúng

Câu 4: Giá trị của biểu thức là

Câu 5: Kết quả của phép tính là
0
1
2
-1

Câu 6: Biểu thức có nghĩa khi :
x >3
x 3
x < 3
x 3

Câu 7:. Kết quả của là:
4
5
6
7

Câu 8: Kết quả của là :

II. TỰ LUẬN : ( 8 điểm)
Câu 9 : Thực hiện phép tính (4 điểm):
a)
b)

c)
d)

Câu 10 : ( 2,5 điểm) Cho biểu thức A= (với)
Rút gọn biểu thức A.
Tìm x để A = 4.
Tính giá trị của A khi x = 100
Câu 11 : ( 1,5 điểm) Tìm x, biết :
-Hết

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9
I. TRẮC NGHIỆM 🙁 2 điểm) Trả lời đúng mỗi câu (0,25 đ)

Câu 1
Câu 2
Câu 3

Hỏi và đáp